„Сребърна” (НАТУРА 2000 код BG0000241, Област Силистра) – намира се в землищата на с. Ветрен, с. Айдемир и с. Сребърна, община Силистра, област Силистра с обща площ 14482.177дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 564 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Обявява се с цел опазване и поддържане на местообитанията на: Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/; поддържане на естествения характер на езерото за осигуряване благоприятния природозащитен статус на колонията от къдроглави пеликани, на белооката потапница и на колониите от чапли и корморани, както и възстановяване естествените заливни гори на островите и поддържане на водния баланс на заливните територии.

Продължава...

„Остров Пожарево” (НАТУРА 2000, код BG0000237, Област Силистра) – разположена е вземлищата на гр. Тутракан, с.Пожарево и с.Дунавец, община Тутракан, област Силистра с обща площ 9757,903 дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 566 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на Черноврат гмурец /Podiceps nigricollis/, Mалък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Нощна чапла /Nycticorax nycticorax/, Гривеста чапла /Ardeola ralloides/, както и възстановяване естествените заливни гори на островите и поддържане на водния баланс на заливните територии.

Продължава...

„Стената” (НАТУРА 2000, код BG0002031, Област Силистра) – попада в землището на гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра с обща площ 797,274 дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 566 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Обявява се с цел: Опазване и поддържане местообитанията на късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, обикновения пчелояд /Merops apiaster/ и синявицата /Coracias garrulus/ за постигане на техния благоприятен природозащитен статус.

Продължава...

„Комплекс-Калимок” (НАТУРА 2000, код BG0002030, Области Силистра и Русе) – разположена ев землищата на селата Ряхово, Бабово, Бръшлен и Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе и Цар Самуил, Нова Черна, Старо село и Тутракан, община Тутракан, област Силистра с площ 94 292,165 дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 831 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.).

Създава се с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на Червеногуш гмурец /Podiceps grisegena/, Черноврат гмурец /Podiceps nigricollis/, Mалък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Голям воден бик /Botaurus stellaris/. Възстановяване и поддържане на екстензивното управление на влажната зона за постигане на благоприятен природозащитен статус на белооката потапница, малкия воден бик, голямата и средната пъструшки и белобузата, белокрилата и черната рибарки, както и възстановяване естествените заливни гори на островите и поддържане на водния баланс на заливните територии.

Продължава...

„Ломовете” (НАТУРА 2000, код BG0002025, Областите Русе и Разград) – попада в землищата на селата Червен, Щръклево, Иваново, Кошов, Нисово, Сваленик и Табачка - община Иваново, област Русе и село Писанец – община Ветово, област Русе с обща площ 35 210,438дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 562 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване на Черен щъркел /Ciconia nigra/, Червен ангъч /Tadorna ferruginea/, Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, и др., както и осигуряване на безопасни въздушни коридори, места за пренощуване за безпрепятствено придвижване на мигриращи грабливи птици и щъркели по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус и възстановяване на горски и ливадни местообитания.

Продължава...

„Рибарници Мечка” (НАТУРА 2000, код BG0002024, Област Русе) попада в землищата на с. Батин и с. Горно Абланово, община Борово и с. Мечка, община Иваново, област Русе, с обща площ 25 823.437дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 561 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Възстановяване и поддържане на екстензивното управление на рибовъдното стопанство за постигане на благоприятен природозащитен статус на белооката потапница /Aythyanyroca/, малкия воден бик /Ixobrychus minutus/, голямата и малката пъструшки /Porzanaporzana/ и /Porzanapusilla/ и белобузата рибарка /Chlidonias  hybridus/, както и възстановяване естествените заливни гори на остров Батин.

Продължава...

Сребърна (НАТУРА 2000, код 0000241, област Силистра) – попада в землищата на с. Айдемир, с. Ветрен и с. Сребърна, община Силистра, област Силистра, с обща площ 1448,20 ха.

В зоната ще се опазват: Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelleteauniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, Естествени еутрофни езера с растителност от типа  Magnopotamion или Hydrocharition, Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidentionp.p., Панонски льосови степни тревни съобщества, Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, Алувиални гори с Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Pandion, Alnionincanae, Salicion albae), Панонски гори с Quercuspubescens, Мизийски гори от сребролистна липа, Белоокапотапница, Блестящибис, Ръждивачапла, Розовпеликан, Нощначапла, Къдроглавпеликан, Гривестачапла и др.

Продължава...

Островче (НАТУРА 2000, код 0000173, области Разград и Търговище) – попада в землищата на с. Градина, с. Манастирско, с. Островче, с. Сейдол, с. Синя вода и с. Студенец, община Лозница, област Разград; с. Благоево, с. Пороище и гр. Разград, община Разград, област Разград; с. Дриново, с. Еленово, с. Ломци и с. Тръстика, община Попово, област Търговище; с. Кръшно, с. Маково и с. Миладиновци, община Търговище, област Търговище, с обща площ 6749,19 ха.

Предмет на опазване ще са: Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Низинни сенокосни ливади, Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), Панонскигорис Quercus petraea и Carpinusbetulus, Панонскигорис Quercus pubescens, Балкано-панонскицерово-горуновигори, Мизийскигориотсребролистналипа, Крайречнигалерииот Salix alba и Populus alba, Тръстиковошаварче, Сива врана, Ушатасова, Чакал, Благороденелен, Мочурношиварче и др.

Продължава...

Хърсовска река (НАТУРА 2000, код 0000106, области Силистра, Добрич и Шумен) – попада в землищата на с. Безмер, с. Божан, с. Бонево, с. Войниково, с. Главанци, с. Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, с. Орляк, с. Полковник Савово, с. Професор Златарски, гр. Тервел и с. Честименско, община Тервел, област Добрич; с. Алеково, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен и с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра; с. Върбино, с. Межден, с. Полковник Таслаково, с. Прохлада, с. Секулово и с. Скала, община Дулово, област Силистра; с. Войново, с. Давидово, с. Поп Русаново, с. Посев, с. Средище и с. Стрелково, община Кайнарджа, област Силистра; с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Поп Кралево и с. Срацимир, община Силистра, област Силистра; с. Браничево и с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен, с обща площ 36 756,70 ха.

В зоната ще се опазват: Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, Субпанонски степни тревни съобщества, Неблагоустроени пещери, Панонски гори с Quercus pubescens, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Балкано-панонски церово-горунови гори, Чернаканя, Вечернаветрушка, Ястребогушокоприварче и др.

Продължава...

Остров Чайка (НАТУРА 2000, код 0000534, област Силистра) – попада в землището на с. Айдемир, община Силистра, област Силистра, с обща площ 245,68 ха.

Ще се опазват: Алувиалнигорис Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae), Мизийскигориотсребролистналипа, Рекискалнибреговес Chenopodion rubri и Bidention p.p., Естествениеутрофниезерасрастителностоттипа  Magnopotamion или HydrocharitionОлиготрофнидомезотрофнистоящиводис растителностот Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, Белоокапотапница, Черночеласврачка, Нощначапла, Вечернаветрушка, Малъккресливорел, Бялалопатарка и др.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.