„Комплекс-Калимок” (НАТУРА 2000, код BG0002030, Области Силистра и Русе) – разположена ев землищата на селата Ряхово, Бабово, Бръшлен и Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе и Цар Самуил, Нова Черна, Старо село и Тутракан, община Тутракан, област Силистра с…
Продължава...
„Ломовете” (НАТУРА 2000, код BG0002025, Областите Русе и Разград) – попада в землищата на селата Червен, Щръклево, Иваново, Кошов, Нисово, Сваленик и Табачка - община Иваново, област Русе и село Писанец – община Ветово, област Русе с обща площ 35…
Продължава...
„Рибарници Мечка” (НАТУРА 2000, код BG0002024, Област Русе) – попада в землищата на с. Батин и с. Горно Абланово, община Борово и с. Мечка, община Иваново, област Русе, с обща площ 25 823.437дка. Защитената зона е обявена със Заповед №…
Продължава...
„Сребърна” (НАТУРА 2000, код 0000241, област Силистра) – попада в землищата на с. Айдемир, с. Ветрен и с. Сребърна, община Силистра, област Силистра, с обща площ 1448,20 ха. В зоната ще се опазват: Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност…
Продължава...
„Островче” (НАТУРА 2000, код 0000173, области Разград и Търговище) – попада в землищата на с. Градина, с. Манастирско, с. Островче, с. Сейдол, с. Синя вода и с. Студенец, община Лозница, област Разград; с. Благоево, с. Пороище и гр. Разград, община…
Продължава...
„Хърсовска река” (НАТУРА 2000, код 0000106, области Силистра, Добрич и Шумен) – попада в землищата на с. Безмер, с. Божан, с. Бонево, с. Войниково, с. Главанци, с. Градница, с. Зърнево, с. Каблешково, с. Кладенци, с. Нова Камена, с. Орляк, с.…
Продължава...
„Остров Чайка” (НАТУРА 2000, код 0000534, област Силистра) – попада в землището на с. Айдемир, община Силистра, област Силистра, с обща площ 245,68 ха. Ще се опазват: Алувиалнигорис Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae), Мизийскигориотсребролистналипа, Рекискалнибреговес Chenopodion…
Продължава...
„Пожарево – Гарван”(НАТУРА 2000, код 0000530, област Силистра) – попада в землищата на с. Долно Ряхово, с. Зафирово, с. Коларово и с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра; с. Гарван и с. Попина, община Ситово, област Силистра; с. Дунавец, с.…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.