Обсъден е проектът на актуализирания план за управление на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 1928 пъти
На 11 декември 2014 г. в Природонаучния музей с. Сребърна се проведе обществено осъждане на актуализирания план за управление на ПР „Сребърна”. Участваха представители на Министерство на околната среда и водите, на РИОСВ-Русе като бенефициент и възложител, на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, на Фондация „Льо Балкан”, WWF-България, Българска фондация „Биоразнообразие”, местното население и др. Актуализацията на…
Продължава...

Проведено е обществено обсъждане на Плана за управление на Р „Бели Лом”

  • Прочетена: 2034 пъти
На 8 декември 2014 г. в кметство с. Кривня, община Ветово се проведе обществено обсъждане на проекта на Плана за управление на Резерват „Бели Лом”. Документът е разработен от „П-Юнайтед” ООД в изпълнение на  проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. На общественото обсъждане присъстваха представители…
Продължава...

Изготвен е проектът на актуализирания План за управление на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 1915 пъти
Във връзка с изпълнение на проект на РИОСВ-Русе с наименование „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, екип на обединение „Сребърна-Бели Лом” гр. Русе е разработил проект на актуализиран план за управление на ПР „Сребърна”. Текстът на Плана можете да видите тук, както и на адрес: www.sreburna.eu. …
Продължава...

Изготвен е проектът на Плана за управление на Резерват „Бели Лом”

  • Прочетена: 1918 пъти
Във връзка с изпълнение на договор ОПОС-22-УПРР/30.04.2014 г. с предмет „Разработване на планове за управление на резерват "Бели Лом" и ЗМ "Ломия", включително и изработване на специализирана карта”, сключен в рамките на изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, екип на „П-Юнайтед”ООД е разработил проект на ПУ на Р „Бели Лом”. Текстът…
Продължава...

Изградена е лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 1757 пъти
В Поддържан резерват „Сребърна”, на мястото на съществуващия полуразрушен наколен понтонв местността „Пристана на лодките”, е изграден  нов понтонен кей/лодкостоянка.  Комисия, съставена от експерти на РИОСВ-Русе,  прие на 17 октомври  работата на изпълнителя „Стройпроект” ООД гр. Силистра. Новата лодкостоянка е изградена на мястото на съществуващ полуразрушен наколен понтон. Конструкцията й няма да се повлиява от водното ниво в езерото, като…
Продължава...

Доставени са три химически тоалетни за удобство на посетителите на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 1972 пъти
Три броя химически тоалетни са доставени и монтирани на обособените места за отдих по Западния противопожарен път в района на ПР „Сребърна”. Това е част от категорията мероприятия „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., изпълняван от РИОСВ-Русе.…
Продължава...

Гнездовият период на къдроглавия пеликан в ПР „Сребърна” премина успешно

  • Прочетена: 1760 пъти
Гнездовият период на къдроглавия пеликан в Поддържан резерват „Сребърна” премина в спокойна обстановка, без отчетени неблагоприятни фактори, които да го компроментират. В началото на 2014 г., през февруари около 80 двойки загнездиха на наколните платформи и бреговата ивица. През април птиците се сдобиха с ново поколение. Отглеждането им протече в нормална обстановка, което доведе до тяхното израстване и самостоятелност. През…
Продължава...

20 септември 1948 г. бележи началото на природозащитната дейност в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2136 пъти
На 20 септември 1948 г. с Постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти „Блатото Сребърна” е обявено за птичи резерват (бранище), с площ 750 ха. Това бележи началото на природозащитните дейности на територията на днешния поддържан резерват. Въведена е забрана за косене на тръстиката и безпокоене на птиците. От 1965 г. резерватът е включен в категория „А” на проекта…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.