Извършени са поддържащи дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 1514 пъти
 През предходната седмица са извършени поддържащи дейности на територията на  ПР „Сребърна“. Окосена е тръстиката около колонията на къдроглавия пеликан. С нея са постлани наколните платформи и местата, на които птиците оформят гнездата си. Тази дейност се извършва всяка година и улеснява птиците при подготовката им за гнездовия период, като им дава  възможност за по-лесно кацане и излитане от гнездовата…
Продължава...

Утвърдени са плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“

  • Прочетена: 567 пъти
Със заповед на министъра на околната среда и водите са утвърдени Плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“. Те са разработени в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, изпълняван от РИОСВ-Русе.   Планът за управление на резерервата е първият…
Продължава...

Успешно приключва проектът на РИОСВ-Русе „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

  • Прочетена: 482 пъти
Всички заложени цели по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, изпълняван от РИОСВ-Русе са реализирани успешно. Резултатите бяха представени днес на пресконференция в Силистра пред представители на местната власт, държавни институции и медии от ръководителя на проекта Светлана Иванова. Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални…
Продължава...

Осъвременена и допълнена е „Червена книга на Република България”

  • Прочетена: 1704 пъти
Осъвременена и допълнена  е  „Червена книга на Република България”. В подготовката на съвременното издание се включиха учени от институтите на БАН (ботаници, зоолози, миколози и еколози), специалисти от Софийския и Пловдивския университет, ВЛТУ, природозащитници от БДЗП, „Зелени Балкани”, „Природен фонд” и други неправителствени природозащитни дружества и организации. В новото издание степента на застрашеност на видовете е определена, съгласно новите критерии…
Продължава...

Наложена е принудителна административна мярка за възстановяване на естественото състояние на пасища в землището на град Алфатар

  • Прочетена: 758 пъти
Със заповед на директора на РИОСВ – Русе е наложена принудителна административна мярка на две физически лица от Алфатар, за възстановяване на естественото състояние на общински пасища, попадащи в границите на Защитената зона „Хърсовска река“ от НАТУРА 2000 по Директивата за птиците. Лицата са засели терените самоволно със земеделски култури в три поземлени имота. Нарушението е констатирано при контролна проверка…
Продължава...

Нова атракция в Природонаучния музей на с. Сребърна

  • Прочетена: 1754 пъти
От 22 юли 2015 г., Природонаучният музей в с. Сребръта Ви очаква с нова атракция – изложба детски рисунки под наслов „Сребърна в детските сърца”,  състояща се от 31  уникални творби на участници в Международния екофорум – „Сребърна 2015 г.“. Изложбената зала ще  бъде периодично обновявана. Част от нея е и макет на резарвата, чийто автори са отличени с награда …
Продължава...

Проведена е работна среща с местното население за представяне на дейността по почистването на канала, свързващ езерото Сребърна с река Дунав

  • Прочетена: 992 пъти
На 14 юли 2015 г., в Природонаучния музей в с. Сребърна се проведе работна среща с преставители на РИОСВ-Русе, институции от гр. Силистра и местното население за представяне на дейностите, свързани с почистване на канала от наноси и саморасла растителност. Това е една от последните основни дейности в частта  „Поддържащи и възстановителни дейности“  на  проект „Дейности по устойчиво управление на…
Продължава...

Отменени са ограниченията за посещения и риболов в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 1995 пъти
Директорът на РИОСВ-Русе отмени ограниченията, свързани с ползване на посетителската инфраструктура и извършването на спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. Това стана възможно след заповедта на Българската агенция по безопасност на храните за отмяна на защитните мерки по отношение на констатираните случаи на инфлуенца по птиците в резервата, от която пострадаха 42 възрастни къдроглави пеликана. Любителите на спортния…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

eu fond

OP okolnasreda

  

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.