Logo
Печат на тази страница

Проведена е среща във връзка с пожароопасния сезон в ПР „Сребърна”

На 8 априлв административната сграда на Поддържан резерват „Сребърна” е проведена работна среща за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост, каквото представлява Поддържан резерват „Сребърна”.

 Периодът от 01.04. до 31.10.2015 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД-180/18.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.

Целта на срещата е да се обсъдят превантивни мерки и да бъдат съгласувани съвместните действия за предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, създаване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене в резервата с представителите на заинтересованите страни - СЦДП – ТП „Държавно горско стопанство – Силистра”, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра, Община Силистра, Областна дирекция „Земеделие” – Силистра, кметства село Сребърна, село Ветрен, с. Айдемир, и представители на инспекцията.

По време на срещата е обсъдена предложената от РИОСВ – Русе схема за оповестяване при пожар, актуализирани са телефоните за връзка на всички заинтересовани страни, уточнена е необходимостта от провеждането на инструктаж с персонала на ПР „Сребърна”, природонаучния музей, гасаческите групи в селата Айдемир, Ветрен и Сребърна, който ще бъде проведен на 16  април.

Подобни срещи се провеждат и в общините Ветово и Цар Калоян за Резерват  „Бели Лом”  (области Русе и Разград). 

До съответните общини, в чийто землиища попадат ПР „Сребърна” и Резерват „Бели Лом” са изпратени писма за спазване на заповедта. Съгласно нея кметовете са задължени да: осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, съгласно Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии; да  спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, регламентиращи забраната и предприемането на мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата и хумусния слой, което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие; да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари, включително и на защитени територии, с подръчни противопожарни уреди и средства, както и спазването на предварително изготвени графици за дежурство при необходимост; да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари.

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.