Logo
Печат на тази страница

„Сребърна”

„Сребърна” (НАТУРА 2000 код BG0000241, Област Силистра) – намира се в землищата на с. Ветрен, с. Айдемир и с. Сребърна, община Силистра, област Силистра с обща площ 14482.177дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 564 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Обявява се с цел опазване и поддържане на местообитанията на: Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/; поддържане на естествения характер на езерото за осигуряване благоприятния природозащитен статус на колонията от къдроглави пеликани, на белооката потапница и на колониите от чапли и корморани, както и възстановяване естествените заливни гори на островите и поддържане на водния баланс на заливните територии.

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.