Logo
Печат на тази страница

„Лудогорие – Сребърна”

Лудогорие – Сребърна (НАТУРА 2000, код 0000169, област Силистра) – намира се в землищата на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра; с. Айдемир, с. Бабук, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Сребърна, с. Сърпово и с. Ценович, община Силистра, област Силистра; гр. Ситово, с. Слатина и с. Ястреб, община Ситово, област Силистра, с обща площ 5223, 80 ха.

Предмет на опазаване ще са: Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Ръждив aнгъч, Синявица, Полскабъбрица, Градинскаовесарка, Тръстиковблатар и др.

Оценете
(0 гласа)
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.