Проекти в ПР „Сребърна” - Страница 6

 2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство:

                        2.1. ПР Сребърна”:

  • извършване на рехабилитационни дейности и възстановяване на изградената през 2005 г. съгласно Плана за управление на ПР Сребърна” посетителска инфраструктура в защитена местност Пеликаните” (бивша буферна зона на резервата). Възстановяване на 13 места за отдих, обособени в източната и западната страна на разервата със съответното оборудване;
  • маркиране на терен на границите на резервата с трайни и ясно видими знаци;
  • изработване и поставяне на табели, информационни табла и билбордове и подмяна на съществуващите, които са морално остарели и повредени;
  • за целите на обществения достъп ще се изгради Център за непрекъснато видеонаблюдение;  
  • закупуване и монтиране на 3 броя химически тоалетни;
  • изграждане на понтонен кей в местността Пристана на лодките” на мястото на съществуващ  полуразрушен наколен понтон.
  • ремонт на покрива на административната сграда в ПР Сребърна”;
  • център за управление в административната сграда в ПР Сребърна”;
  • ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните пътища в техните сервитути.
нагоре

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.