Определени са победителите от конкурсите за проекти на е-банер и значка на РИОСВ-Русе

 • Прочетена: 764 пъти

РИОСВ-Русе излъчи победители в тазгодишните конкурси за изработка на проекти на е-банер и значка, посветени на Световния ден на влажните зони 2017 г. Екип на инспекцята оцени постъпилите до предварително обявения срок 16 проекта на елекронни банери и 118 проекта на значки. Предмет на конкурса бяха влажните зони на територията на РИОСВ-Русе – Поддържан резерват „Сребърна“, рибарниците Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата. 

Проектът на е-банер на Християна Йорданова от СУ „Христо Ботев“ гр. Тутракан е фаворитът на инспекцията в първия конкурс, следван от възпитаници на СУ „Христо Ботев“ гр. Русе. Това е учебното заведение с най-много представени проекти за е-банер.

Победители в конкурсите за проект на значка са Мелиса Селим от ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих и Викория Илкова от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Полско Косово.

  Победителите в конкурсите ще получат грамоти и предметни награди, които ще се раздават сред 13 февруари. Пълният списък е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

Продължава...

Победители в конкурсите на РИОСВ-Русе за изработка на проекти за е-банер и значка по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.

Победители в конкурсите на РИОСВ-Русе за изработка на проекти за е-банер и значка

по повод  Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.:

english version 0

 • Конкурс за проект на  е-банер

во място - Християна Йорданова - X клас, СУ „Христо Ботев“ -  гр. Тутракан;

II ромясто - Габриела  Иванова – IX клас,  СУ „Христо Ботев“ – гр. Русе;

III то място- Александър Станчев - V клас, ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе.

Поощрителна награда - Вероника  Иванова – XII клас,  СУ „Христо Ботев“ – гр. Русе.

 

 • Конкурс за проект на значка

ва възрастова група:

во място – Мелиса Селим – ОУ „Христо Ботев“ -  гр. Исперих;

во място – Виктория Илкова – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Полско Косово;

II ромясто – Александра Славова – СУ „Васил Левски“ – гр. Русе;

II ромясто – Илка Илкова - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Полско Косово;

III то място – Йоана Великова – СУПНЕ „Фридрих Шилер“ -  гр. Русе;

III то място – Витан Василев СУПНЕ „Фридрих Шилер“ -  гр. Русе.

Награда на РИОСВ-Русе:

 Джемал Али – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;

Денис Вейсалов – ОУ „Братя Миладинови“ - гр. Русе.

II ра възрастова група:

во място – Валентин Сяров – ПГО „Недка Ив. Лазарова“ гр. Русе;

II ромясто – Дончо Дончев – ПГПТ „Евлогий Георгиев“ - гр. Силистра.

Поощрителни награди:

Богомила Велчева – СУ „Васил Левски“ – гр. Русе;

Есил Ахмед – ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;

Лилия Касабова - СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ - гр. Русе;

Ангел Ганев - СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ - гр. Русе;

Елисавета Бозова – СУПНЕ „Фридрих Шилер“ -  гр. Русе;

Явор Георгиев - СУПНЕ „Фридрих Шилер“ -  гр. Русе;

Анна-Мария Петрова - СУПНЕ „Фридрих Шилер“ - гр. Русе;

Никола Христов -  СУПНЕ „Фридрих Шилер“ - гр. Русе;

Велина Коева – ПМГ „Баба Тонка“ -  гр. Русе;,

Дейвид Георгиев – ОУ „Христо Ботев“ -  гр. Исперих;

Победителите в конкурсите ще получат грамоти и предметни награди. Те ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 13 февруари 2017 г.

Екипът на РИОСВ-Русе  благодари на участниците в конкурсите и им пожелава крепко здраве, успехи в училище и творческо вдъхновение!

Продължава...

Дойдоха първите пеликани „разузнавачи“ в Сребърна

 • Прочетена: 777 пъти

Първите пеликани „разузнавачи“ са наблюдавани през последните дни в Поддържан резерват „Сребърна“. Между 7 и 30 къдроглави пеликана си почиват на наколните платформи и на ледената повърхност.  Езерото все още е  покрито с 30-40 см лед,  река Дунав в участъка на резервата  също е замръзнала. В момента пеликаните са разпръснати в незамръзналите участъци на р. Дунав в търсене на храна.

Все още е рано да се говори за начало на гнездовия период. Поради  метеорогичните условия тази година той ще започне вероятно в края на февруари - началото на март. Това е нормалният цикъл на възпроизводство на птиците за разлика от предходни години, когато меките зими благоприятстваха за ранното начало на гнездене.

Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на Сребърна се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени мъртви екземпляри или птици с нехарактерно поведение.

Въведените ограничения  със заповед на министъра  на земеделието и храните  за достъп на външни лица и извършването на любителски риболов се запазват. Мярката е превантивна и се налага във връзка с констатирани огнища на болестта инфлуенца (грип) при домашни и диви птици в България. 

Продължава...

Персонални глоби за лица, установени в забранена зона в „Сребърна“

 • Прочетена: 985 пъти

Персонални глоби в размер на 1000 лв. са наложени на две физически лица, които са осъществили навлизане и преминаване с автомобил в Зона Б на Поддържан резерват „Сребърна“. Нарушителите са установени по дигата между двата шлюза на захранващия канал на езерото „Сребърна”.

След проведените съдебни процедури наказанията са потвърдени от Административния и Районен съд в гр. Силистра.

Нарушението е констатирано в началото на април миналата година. При акция на компетентните органи – служители в отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), съвместно с Гранично-полицейски участък – Силистра при Регионална дирекция „Гранична полиция” – Русе, е констатирано навлизане в зона с ограничения на  превозно средство, в което са намерени чували с риболовни мрежи и риба.

            

Продължава...

На 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони

 • Прочетена: 775 пъти

Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Този ден бележи приемането на Конвенцията за влажните зони през 1971 г. в иранския град Рамсар, на брега на Каспийско море. Темата на кампанията през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване риска от природни бедствия“.

В контекста на темата, е важно да се знае, че влажните зони предотвратяват или смекчават ефекта от наводнения върху прилежащите земеделски или урбанизирани територии, подхранват подземните води,  ограничават ерозията, пречистват водите и поддържат биологичното разнообразие, предоставят множество материални суровини и др.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Влажните зони заемат сравнително малка част от територията на България, приблизително 0.8%. Те имат висока природозащитна стойност, тъй като са местообитания на голям брой защитени растителни и животински видове.

Влажните зони са чувствителни към човешките въздействия. Основните заплахи и отрицателни последствия са в резултат от пресушаване на заливни речни тераси, блата и стари речни корита, промени във водния режим, замърсяване от индустриален, селскостопански и др. характер, приток на седиментии биогенни елементи, бракониерство, безпокойство на птиците и др.

            За територията на РИОСВ – Русе в списъка на Рамсарската конвенция като влажна зона с международно значение е включен  Поддържан резерват „Сребърна“. Наред с Комплекс Ропотамо, Атанасовско езеро, Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Комплекс Беленски острови, Остров Ибиша, Пода, Комплекс Поморие, Езеро Вая (Бургаско езеро) и Комплекс Драгоманско блато, Сребърна е местообитание на редки и защитени водолюбивии птици.

Обявен е за резерват през 1948 г. През 1983 г. обектът е включен в списъка на ЮНЕСКО на световното природно и културно наследство. Природозащитният му статус е променен през 1999 г. от строг на поддържан резерват, за да се позволят дейности за управление на влажната зона.

Защитена зона „Сребърна” е включена в общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивите за птиците и местообитанията.

Животинският свят включва 139 растения, 6 вида безгръбначни, 24 вида риби, 10 вида земноводни и 11 вида влечуги и 41 вида бозайници с консервационна значимост. От общо 223 вида птици, между 127 и 140 са гнездящи, 94 са зимуващи и мигриращи, 65 са от Червената книга на България, 90 вида са от европейско природозащитно значение (SPEC).

Гнездящите къдроглави пеликани, малки корморани, белоока потапница и ливадния дърдавец са  световно застрашени. По време на зимуване и миграция в Сребърна се срещат още 4 световно застрашени вида: малка белочела гъска, червеногуша гъска, тръноопашата потапница и морски орел.

Потенциални Рамсарски места и други влажни зони с национално значение на контролираната от РИОСВ – Русе територия са Рибарници Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата. 

Влажните зони са част от нашето природно богатство. Те са специфични типове екосистеми, чието съществуване и функциониране носи редица екологични, социални и икономически ползи.

Съвременният подход за опазването и управлението им включва понятието „екосистемни услуги” – целия набор от материални и нематериални ползи за хората и обществото.

            Наред с всичко това влажните зони предлагат на природолюбителите чудесни възможности за туризъм, привличайки ги с естетическата стойност на пейзажа и богато биоразнообразие.

В материала са използвани данни от Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2022 г. 

Продължава...

Обявени са конкурсите в кампанията „За чиста околна среда“

 • Прочетена: 778 пъти

Министерството на околната среда и водите за поредна година обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждане на детски площадки, зони за отдих и други. Кампанията е с бюджет 3, 5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 17 февруари, а за общини и кметства е 2 март. Класираните проекти ще бъдат обявени на 14 април. Максималният размер на финансирането на общините е 10 000 лв. на проект, а за уилищата и детските градини таванът е 5000 лв.

Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и други. Важно е участието на гражданите, чрез полагане на доброволен труд, като гаранция, че по-късно хората ще се грижат за създаденото от тях.

 

 

 

 

Продължава...

Конкурси на РИОСВ-Русе по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2017 г.,

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява

 конкурси за изработване на:

 • проект на значка на влажна зона от територията на РИОСВ-Русе  за учениците от среден курс на обучение;
 • проект за изработка на е-банер за ученици от горен курс на обучение.
 1. I.Общи условия:
 •      Конкурсите са предназначени за ученици от учебните заведения от областите Русе, Разград и Силистра;
 •      Конкурсите целят да провокират интереса на младите хора, да потърсят информация за  ролята на влажните зони, предостявяните екосистемни услуги, значението им за намаляване на риска от бедствия, биологичното им разнообразие и др.
 •      Няма ограничение за използваните материали и техника;
 •     Проектите  да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, възраст, учебно заведение/школа,  адрес за кореспонденция;
 •      Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 2 февруари 2017 г.
 •  Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценители;
 •      Критерии за оценка: художествена и информационна стойност, креативност, практическа приложимост;
 •      Обявяване на резултатите и награждаване: 9 февруари 2017 г.
 •      Награден фонд: Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди.
 •      При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че творбите им ще бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали на инспекцията;
 •      Най-добрите проекти ще бъдат интегрирани на интернет страниците на РИОСВ-Русе и Поддържан резерват „Сребърна“;
 •      Адрес за кореспонденция: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе,

е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,  за конкурса. За допълнителна информация можете да се обръщате на тел.: 082/ 820 772.

 1. Специфични условия
 • запроекта на значка за влажна зона от територията на РИОСВ-Русе:

-          авторите на проектите са свободни в избора на техника. Могат да бъдат използвани рисунки или снимки, както и всички официални  лога;

-          проектите могат да се представят на хартиен носител или да се изпратят по е-поща.

 • за проекта за изработка на е-банер:

- банерите могат да бъдат статични или анимирани;

- да са във JPG или PNG формат;

- да са в размер не по-мълък от 600 х 600 (px)пиксела;

- проектите задължително да са придружени от Source file;

- тесктовата част да съдържа любопитна информация, послание или др. информация, свързана с характеристиките на влажната зона.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурса!

Продължава...

Влажните зони на територията на РИОСВ-Русе са покрити с лед

 • Прочетена: 799 пъти

Ниските температури са причина за замръзване на голяма част от водоемите на територията на РИОСВ-Русе, които са хранителна база и място за почивка на зимуващите птици.Това е основната причина зa по-ниска численост на водолюбивите птици по време на проведеното тази година 41-ово среднозимно преброяване.

Експерти на РИОСВ-Русе съвместно с екип на Българското дружество за защита на птиците отчитаха числеността  в 7 преброителни пункта - местността „Стълпище“, пристана на с. Пиргово, четири точки по поречието на река Дунав в гр. Русе и Поддържан резерват „Сребърна“.

Най-висока численост е отчетена при видовете каспийска жълтонога чайка – 525,  зеленоглава патица - 361 и голяма белочела гъска -119. Експертите са преброили 56  лиски, 38  кафявоглави потапница, 29 голям и 7 малък корморан.

По време на мониторинга са преброени 28 къдроглави пеликана. Птиците търсят храна по река Дунав, тъй като езерото „Сребърна“ е сковано от лед. Заснежена е цялата водна повърхност и прилежащите територии. По време на преброяването в „Сребърна“ са наблюдавани 8 екземпляра от вида ням лебед, целогодишно обитаващи резервата.

Данните от преброяването ще бъдат изпратени в Изпълнителна агенция по околна среда.

 

 

Продължава...

РИОСВ-Русе обявява два конкурса за Световния ден на влажните зони

 • Прочетена: 764 пъти

РИОСВ - Русе обявява два регионални конкурса по повод Световния ден на влажните зони -  2 февруари. Единият е за изработване на проекти за значка.  В  него могат да се включат ученици от средния курс. Другият е за електронен банер и могат да участват младежи от горните класове на обучение. Конкурсът е за учениците  от областите Русе, Разград и Силистра. Участниците трябва да фокусират вниманието си върху влажните зони на територията на РИОСВ-Русе – Поддържан резерват „Сребърна“, рибарниците Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата.

Целта е да се провокира интереса  на младите хора да потърсят информация за  ролята на влажните зони, предостявяните от тях екосистемни услуги, значението им за намаляване на риска от бедствия и биологичното им разнообразие.  Проектите трябва да  имат  художествена и информационна стойност, креативност и практическа приложимост.

Проектите, придружени с информация за авторите да се изпращат по е-поща на инспекцията до 2 фувруари включително. Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени на 8 февруари 2017 г. на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Допълнителна информация за конкурсите е публикувана на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

            Световният ден на влажните зони се отбелязва всяка година на 2 февруари. Темата на кампанията през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване риска от бедствия“.

В контекста на темата, е важно да се знае, че влажните зони предотвратяват или смекчават ефекта от наводнения върху прилежащите земеделски или урбанизирани територии, подхранват подземните води,  ограничават ерозията, пречистват водите и поддържат биологичното разнообразие, предоставят множество материални суровини и др.

 

Продължава...

Ограничават се достъпът и любителският риболов в три водоема на територията на РИОСВ – Русе

 • Прочетена: 774 пъти

На териториите, контролирани от РИОСВ – Русе - Поддържан резерват „Сребърна“ (област Силистра),  Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ (области Русе и Силистра) и рибарниците край с. Мечка (област Русе), съгласно заповед на министъра на земеделието и храните се ограничават достъпът на външни лица и извършването на любителски риболов във водоемите и местата, обитавани от диви и мигриращи птици. Мярката е превантивна и се налага във връзка с констатирани огнища на болестта инфлуенца (грип) при домашни и диви птици в България. Съгласно заповедта се изисква и засилен контрол от държавните органи, съвместно с орнитоложките дружества. 

Ежедневно на територията на Сребърна се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени мъртви екземпляри или птици с нехарактерно поведение. Голяма част от водната повърхност на езерото е покрита с  лед. Около необледените участъци  се скупчват ята от ням лебед, обикновена лиска, а в късните часове се наблюдават големи белочели гъски. 

РИОСВ няма компетенции при епизоотична обстановка. При необходимост, тя може да оказва съдействие на ОДБХ и на другите заинтересовани страни.

*Заповед РД 09-1024/29.12.2016 г. 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.