РИОСВ-Русе връчи два акта на бракониери в Сребърна

 • Прочетена: 775 пъти

РИОСВ-Русе връчи два акта за установяване на административно нарушение на физически лица за нарушение на Закона за защитените територии в Поддържан резерват „Сребърна“. Нарушителите,жители на  с. Айдемир,  са извършвали стопански риболов в резервата с плавателен съд и мрежи в ранните часове на 26 октомври 2016 година. Нарушението е  установено от служители на отдел „Рибовъдство и контрол- Централен Дунав“ при Агенцията за рибовъдство и аквакултури (ИАРА) и Гранично-полицески участък – Силистра.

От бракониерите са конфискувани пластмасова лодка и чували, пълни с 12 найлонови мрежи с дължина 50 - 100 м. В мрежите е имало 32 кг сребриста каракуда, един  лин и една щука.

На територята на Поддържан резерват „Сребърна“ е разрешен само любителският риболов в светлата част на денонощието, с една въдица на определените за целта места до 3 кг на ден.   

За установеното нарушение Законът за защитените територии предвижда глоба от 500 до 5000 лева. Съвместните акции на ИАРА и РИОСВ-Русе ще продължат. 

Продължава...

Борбата с инвазивните видове е приоритет в Плана за управление на резерват „Сребърна“

 • Прочетена: 719 пъти

Борбата с инвазивните растителни и животински видове е една от важните дейности, заложени в новия План за управление на Поддържания резерват „Сребърна“. Наред с поддържането на нормален хидрологичен режим, поддържащи и възстановителни дейности в пеликанската колония за осигурявяне на нормалното функциониране на екосистемите, опазването на резервата от чужди видове е приоритет в новия план през следващите 10 години.

Съгласно оценката на специалистите, на територията на резервата са регистрирани 6 чужди животински вида. Това се представители на клас риби (ихтиофауната) – бял амур, бял толстолоб, псевдоразбората, китайски поспаланко, слънчева риба и американски сом. Тези риби са навлезли във водните площи на резервата от река Дунав при високи нива на водите.

От групата на земноводните и влечугите (херпетофауната) не са регистрирани инвазивни видове на територията на Поддържан резерват „Сребърна“.

По отношение на растителните видове на територията на резервата се наблюдават инвазивни видове като сива върба, явор-недунго, пенсилвански ясен и аморфа. В миналото тези растения са използвани за брегоукрепване и борба с ерозията, но са се приспособили бързо към условията и създават предпоставка за ограничаване развитието и разпространението на местните видове.

С цел намаляване на негативното им влияние РИОСВ – Русе изпълни проект за залесяване с местни видове в ПР „Сребърна“ през 2011 г. Със средства по ОП „Околна среда“  на територията на Поддържан резерват „Сребърна“  са залесени 332 дка с видовете бяла върба, полски ясен, черна и бяла топола, бряст и летен дъб. Методът „пречупване“ на инвазивни растителни видове е приложен върху площ от 64 дка, а „опръстеняване“ върху площ от 343 дка.Отстранени са инвазивните видове, които са установени през пролетта на 2011 г. след провеждането на първоначално теренно изследване с цел намаляване на тяхното негативно въздействие върху местните популации.

Новият план за управление на Поддържан резерват „Сребърна“ е внесен в Министерство на околната среда и водите за утвърждаване от министъра.

 

 

 

 

Продължава...

Борбата с инвазивните видове е приоритет в Плана за управление на резерват „Сребърна“

 • Прочетена: 727 пъти

Борбата с инвазивните растителни и животински видове е една от важните дейности, заложени в новия План за управление на Поддържания резерват „Сребърна“. Наред с поддържането на нормален хидрологичен режим, поддържащи и възстановителни дейности в пеликанската колония за осигурявяне на нормалното функциониране на екосистемите, опазването на резервата от чужди видове е приоритет в новия план през следващите 10 години.

Съгласно оценката на специалистите, на територията на резервата са регистрирани 6 чужди животински вида. Това се представители на клас риби (ихтиофауната) – бял амур, бял толстолоб, псевдоразбората, китайски поспаланко, слънчева риба и американски сом. Тези риби са навлезли във водните площи на резервата от река Дунав при високи нива на водите.

От групата на земноводните и влечугите (херпетофауната) не са регистрирани инвазивни видове на територията на Поддържан резерват „Сребърна“.

По отношение на растителните видове на територията на резервата се наблюдават инвазивни видове като сива върба, явор-недунго, пенсилвански ясен и аморфа. В миналото тези растения са използвани за брегоукрепване и борба с ерозията, но са се приспособили бързо към условията и създават предпоставка за ограничаване развитието и разпространението на местните видове.

С цел намаляване на негативното им влияние РИОСВ – Русе изпълни проект за залесяване с местни видове в ПР „Сребърна“ през 2011 г. Със средства по ОП „Околна среда“  на територията на Поддържан резерват „Сребърна“  са залесени 332 дка с видовете бяла върба, полски ясен, черна и бяла топола, бряст и летен дъб. Методът „пречупване“ на инвазивни растителни видове е приложен върху площ от 64 дка, а „опръстеняване“ върху площ от 343 дка.Отстранени са инвазивните видове, които са установени през пролетта на 2011 г. след провеждането на първоначално теренно изследване с цел намаляване на тяхното негативно въздействие върху местните популации.

Новият план за управление на Поддържан резерват „Сребърна“ е внесен в Министерство на околната среда и водите за утвърждаване от министъра.

 

 

 

 

Продължава...

Предстои обучителен семинар по програма LIFE в Русе

 • Прочетена: 891 пъти

На 29 август 2016 г. (понеделник) от 11,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Информационен център,ще се проведе семинар във връзка с текущия прием на проектни предложения по програма LIFE. Бенефициенти по програмата могат да бъдат всички юридически лица.

РИОСВ-Русе изпрати покани до общини, институции и фирми, които могат да кандидатстват с проекти. Работната среща е отворена за всички юридически лица, които проявяват интерес изготвяне на проектни предложения по програмата.  Необходимо е само  в срок до 26 август 2016 г. да изпратят на официалния e-mail на РИОСВ-Русе: riosv@riosv-ruse.org информация за лицата (имена, e-mail и телефонен номер), които ще присъстват на срещата.

 Проектите са от типа „Традиционни“, със следните приоритетни цели:

-          Климат (всички цели: CCA, CCMandGIC);

-          Околна среда (ENV – Околна среда и ресурсна ефективност);

-          Околна среда (NAT – Природа и биологично разнообразие и GIE – Управление на околната среда и информация).

 РИОСВ-Русе е една от шесте инспекции в страната, която изпълнява функциите на Регионални  звена за контакт (РЗК). Звеното се създава в рамките на изпълнение на проект LIFE 14 CAP/BG/ 000013, с бенефициент Министерство на околната среда и водите. Функциите на РЗК включват консултиране и обучение на потенциални бенефициенти относно приоритета на техните проектни идеи, потенциалната възможност за тяхното финансиране, както и конкретни инструкции при попълването на пакета с документи за кандидатстване, както и подкрепа на бенефициенти за намиране на партньори. Изпълнението на функциите се осъществява чрез организиране на работни срещи, семинари, обучения, създаване на ръководства, създаване на интернет страница за дистанционна подкрепа и информация.

 

Продължава...

Пеликаните отлитат от Сребърна с поколение

 • Прочетена: 1012 пъти

Къдроглавите пеликани отлетяха от гнездавата колония в Поддържания резерват „Сребърна“ заедно смалките. В момента се наблюдават около 10 двойки, загнездили по-късно. Те облитат съседни водоеми – сигурен признак, че се подготвят да напуснат гнездата си заедно с младите.

През гнездовия период  тази година 70 възрастни двойки се сдобиха с около 100 млади пеликана. Благоприятните метеорологични условия са причина за по-ранното пристигане на защитените видове. Основното ято долетя в средата на януари, а през февруари птиците формираха двойки и в края на март бяха забелязани първите новоизлюпени пеликанчета. В резервата се наблюдават чайки и лопатарки, за които гнездовият период не е приключил.

След като и последните птици отлетят, комисия ще оцени състоянието на платформите, укрепването им и косенето на тръстиката, за да се подготви колонията за следващия гнездови период. Експертите на РИОСВ – Русе ще се консултират със специалисти от БАН за възможностите за проследяване на миграцията им.

                                                                                                           

Къдроглавите пеликани са скитащи птици, обитаващи големи водоеми в търсене на храна и място за почивка. Водени от инстинктите си, се ориентират много добре за благоприятните метеорологични условия. В последните години, поради мекото зимно време  гнездовият период започва по-рано.

 

Продължава...

Уточнени са границите на зоните за бъдещото сертифициране на биосферен резерват „Сребърна“

 • Прочетена: 806 пъти

На работна среща, проведена вчера в Община Силистра са уточнени границите на зоните относно бъдещата сертификация на Биосферен резерват „Сребърна“ съгласно стратегиите от Севиля за развитие на биосферните резервати на ЮНЕСКО. Според тези изисквания това са „сърцевинна“ в която попада територията на настоящия Поддържан резерват „Сребърна“, „буферна зона“ – обхващаща границите на Защитена зона от НАТУРА 2000  BG 000241 „Сребърна“ и „зона за развитие“, обхващаща всички населени места на територията на община Силистра.

            Участниците в срещата от Министерството на околната среда и водите, Националния комитет „Човек и биосфера“, РИОСВ-Русе, Община Силистра, държавни институции и Българската фондация „Биоразнообразие” са разпределили задачите си за изготвяне на апликационната форма за  сертифицирането на Сребърна. Следващата среща ще се проведе през втората половина на месец юли.

Почти 40 години 16 български биосферни резервати, сред които и „Сребърна”, са изпълнявали „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование.  Концепцията за биосферните резервати се е развила като първоначалната функция  от „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция на развитието”, ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси. Съвместяването на биосферните резервати от „стар“ тип няма да доведе до промяна в собствеността и ползването на съответните територии и няма да наложи допълнителни ограничения извън предвидените в националното законодателство.

      

Продължава...

Победители в Националния конкурс за литературна творба на тема: „Наследството на Сребърна“

Победители в Националния конкурс за литературна творба на тема:„Наследството на Сребърна“,

посветен на 60-годишнината от присъединяване на България към Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО

Logo 60 years BG in UNESCO - Copy - Copy

ва възрастова група

во място - Радостина Димитрова -СОУ „Възраждане“ . гр. Русе;

II ро място -  Силвена Петрова  - Английска гимназия „Гео Милев” – гр. Русе

II ра възрастова група:

во място - Иван Иванов – СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – гр. Русе;

II ро място – Михаела Георгиева Георгиева - Английска гимназия ,,Гео Милев’’ – гр. Русе;

IIIто място - място Мадлен Чайлева - СОУ „Братя Миладинови“ – гр.София

Поощрителна награда: Ана- Мария Стойчева Атанасова - ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра- ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра.               

Екипът на РИОСВ-Русе изказва сърдечни благодарности на участниците в конкурса. Победителите ще бъдат отличени с грамоти и предметни награди до седмица от обявяване на резултатите.

РИОСВ-Русе ще използва творбите при подготовката на печатни материали.      

Продължава...

Победители в Националния конкурс за електронна презентация на тема: "Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО"

Победители в Националния конкурс за електронна презентация на тема: „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“

 „Нека разкажем на света за българските обекти на ЮНЕСКО“,

посветен на 60-годишнината от присъединяване на България към Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО

Logo 60 years BG in UNESCO - Copy - Copy 

ва възрастова група

во място -Жоржета Добринова Искрева,  ОУ “Иван Вазов”, гр. Силистра;

II ро място -  Кевин  Ферхад, ОУ „Христо Смирненски“- гр. Дулово, л.Силистра;

IIIто място – Рая Стефанова и Рая Липкова – СОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Силистра;

Поощрителна награда: ученици от СОУ „Христо Ботев“ гр. Русе :

 • Магдалена Колева и Радостина Дончева;
 • Мария Николова;
 • Мартина Пенкова;
 • Михаил Тонев и Николай Ганев;
 • Моника Ламбева;
 • Петър Иванов;
 • Моника Димова и Моника Йорданова;
 • Никола Колев;
 • Симона Иванова;
 • Тамер Моллов.

II ра възрастова група:

во място - Преслава Христова,  ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ - Велико Търново;

II ро място – Пресияна Бойчева - СОУЕЕ „Св. Св. Константин –Кирил Философ“ – гр. Русе;

IIIто място - Йоана Юлианова Йорданова, СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ" – Русе;

Специалната награда на РИОСВ-Русе: Жанина Милкова - СОУЕЕ „Константин-Кирил Философ" – Русе.

Специалната награда на РИОСВ-Русе колективна работа:

Росен Любомиров Иванов, Екоклуб „Пеликан“,  към ОДК-Силистра; 

Катерина Пламенова Георгиева, Екоклуб „Пеликан“ към ОДК-Силистра.

Поощрителни награди:

 

Екипът на РИОСВ-Русе изказва сърдечни благодарности на участниците в конкурса. Победителите ще бъдат отличени с грамоти и предметни награди до седмица от обявяване на резултатите.

РИОСВ-Русе ще използва творбите при подготовката на печатни материали.      

Продължава...

Изкуствено размножени птици бяха пуснати край язовира в Антимово

 • Прочетена: 887 пъти

Три млади екземпляра от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea) бяха пуснати вчера при язовира край с. Антимово, община Тутракан.  Птиците бяха освободени в природата в присъствието на експерти по биологично разнообразие на РИОСВ – Русе.

Червените ангъчи са изкуствено размножени в Биологичната експериментална база „Калимок“ на Института за биологично разнообрзие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН,  в с. Нова Черна, община Тутракан. Дейността е част от дългогодишна програма за реинтродукция на червени ангъчи, изпълнявана от института. Тази година две възрастни двойки са излюпили 16 малки. Останалите млади птици  ще бъдат освободени, след като укрепнат и са готови за самостоятелно оцеляване в природата.  

Червеният ангъч е прелетна птица, среща се в равнините на Европа и Азия. Предпочита широки и открити местности. Населява различни типове водни басейни. В България гнезди по река Дунав и Черноморието, рядко в Добруджа и Лудогорието. Птицата е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България. 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.