РИОСВ-Русе обяви конкурс за комикс по повод Световния ден на околната среда

 • Прочетена: 856 пъти

       РИОСВ-Русе обяви регионален конкурс за комикс по повод Световния ден на околната среда 5 юни. Конкурсът е предназначен за ученици от областите Русе, Разград и Силистра. Темата  е  „Хората към природата“. Участниците могат да разгледат всички аспекти на проблемите със замърсяването и опазването на околната среда, собствения принос,отношение и т.н.  Няма ограничение за използваните материали и техника. Проектите  трябва да съдържат 6 кватдратни комиксови панела, а буквите да са задължително печатни.

      Крайният срок за представяне на комиксите в инспекцията е 31 май, а победителите ще бъдат оповестени на  7 юни 2017 г. чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе.

       Партньор в организацията на конкурса е списание „КИК“ („Комикси, илюстрации и карикатури“). Победителите ще получат индивидуални предметни награди. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в списание „КИК“ и вестник „Форум – север“. 

 

Продължава...

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

 • Прочетена: 785 пъти

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май е иницииран и обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. През декември 2000 г. Генералната асамблея на ООН възприема 22 май като Международен ден на биоразнообразието, с което се отбелязва датата, на която в Найроби е приет окончателният текст на Конвенцията за биологичното разнообразие – 22 май 1992 г.

През тази година мотото на Международния ден е „Биологично разнообразие и устойчив туризъм“. Темата е избрана в подкрепа на дейностите на Световната организация по туризъм към ООН във връзка с Решение 70/1931 на Генералната Асамблея на ООН, чрез която 2017 г. е обявена за „Международна година на устойчив туризъм за развитие“.

Много въпроси, които се разглеждат в рамките на Конвенцията за биологичното разнообразие, засягат пряко туристическия сектор. Добре управляван, този сектор може да допринесе значително за намаляване на заплахите за биологичното разнообразие, за поддържане или увеличаване на различни популации от диви животни и растения, включително чрез приходите от туризъм.

Туристическият сектор може да помогне за постигане на много от 20-те цели на Аичи за биологичното разнообразие. Това означава осигуряване на по-добър контрол и управление за намаляване на вредите върху биологичното разнообразие от туризма, повишаване на информираността за значението на биологичното разнообразие, за ролята на защитените територии за възстановяване на местообитанията, както и ангажиране на широката общественост. Друго важно измерение е по-доброто интегриране на биологичното разнообразие и устойчивото развитие в политиките за развитие и бизнес модели, които включват туризъм.

Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие през 2017 г. ще даде възможност да се повиши осведомеността и да се засилят действията към важния принос на устойчивия туризъм, както за икономическия растеж, така и за опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие. Темата предоставя възможности за осъществяване на инициативи като създаването на Програма за устойчив туризъм от 10-годишната рамка на Програмите за устойчиво потребление, представяне на модели и насърчаване на насоките за развитие на биологичното разнообразие и на туризма.

Секретариатът на Конвенцията за БР предоставя на шестте езика на ООН  информационни материали, логото за деня, ключови послания, мероприятия по отбелязване на деня в различните държави-членки на Конвенцията, които са достъпни на адрес www.cbd.int/idb/2017.

Продължава...

Конкурс на РИОСВ-Русе за комикс по повод Световния ден на околната среда 5 юни 2017 г.

 Във връзка с отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни  2017 г.,

 Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе и списание „КИК“ обявяват

 конкурс за комикс  на тема:

 Хората към природата

 1. I.Общи условия:
 •      Конкурсът е предназначен за ученици от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра;
 •      Комиксите да отговарят на зададената тема. Участниците могат да разгледат всички аспекти на проблемите със замърсяването и опазването на околната среда, собствения си принос иотношение и т.н. Интерпретацията на темата е свободна;
 •      Няма ограничение за използваните материали и техника;
 •     Проектите  да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, възраст, учебно заведение/школа,  адрес за кореспонденция;
 •      Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 31 май  2017 г.
 •  Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценител Стоян Стоянов – редактор на списание „КИК“ (Комикси, илюстрации и карикатури)“;
 •      Критерии за оценка: художествена и информационна стойност, креативност, сложност на изпълнение;
 •      Обявяване на резултатите: 7 юни 2017 г. на интернет стрницата на РИОСВ-Русе: .
 •      Награден фонд: Победителите ще бъдат отличени с индивидуали, предметни награди и грамоти. Най-добрите творби ще бъдат публикувани в списание „КИК“ и вестник „Форум – север“.  
 •      При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че творбите им ще бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали на инспекцията;
 •      Най-добрите проекти ще бъдат интегрирани на интернет страниците на РИОСВ-Русе и Поддържан резерват „Сребърна“;
 •      Адрес за кореспонденция: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе,

е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,  за конкурса. За допълнителна информация можете да се обръщате на тел.: 082/ 820 772.

 1. Специфични условия

Комиксите  могат да се представят на:

 • хартиен носител – формат по избор, включващ 6 кватдратни комиксови панела;
 • по е-поща - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (задължително в TIF или JPEG формат);
 • Техниката и материални носители са по ибор на участниците;
 • Буквите в текста да са печатни.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурса!

Продължава...

На 15 май отбелязваме Световния ден на климата

 • Прочетена: 820 пъти

Световния ден на климата отбелязваме всяка година на 15 май Тогава вниманието е насочено към усилията на човечеството да се справи с настъпилите климатични промени. У нас те се изразяват в повишение на средната годишна температура на въздуха с около 2о С, както и със съществени промени в максималните денонощни валежи, показващи тенденция към нарастване през последните години. Точно те са фактор за повишения риск от наводнения, гръмотевични бури и свързаните с тях природни бедствия.

Климатичните изменения имат директно (колебания в температурите, валежи и екстремни явления) и индиректно (замърсяване на въздуха, качество и количество на водата и храната и миграция на населението) въздействие върху човешкото здраве. Оказват влияние върху почти всички стопански сфери и върху екосистемите.

Уязвимостта на България е оценена в „Анализ на риска и уязвимостта на секторите от българската икономика от изменението на климата“ – първи етап от изготвянето на Стратегия за адаптация и изпълнено предварително условие за усвояване на средствата от фондовете на ЕС през програмния период 2014-2020 г.

За много от секторите, в него се отбелязват не само очакваните негативни последствия, а и нови възможности и благоприятни ефекти. Например, за селското стопанство (ранно отглеждане на земеделски продукти на открито, намаляване на разходите за енергия в оранжерии), за туризма (изместване на активните сезони, увеличаване на летния сезон, развитие на алтернативни видове туризъм), в строителството (увеличаване периода за активно строителство, в т.ч. и за малките и средните предприятия, където липсват определени технологични предимства), върху пътната инфраструктура (намаляване на разходите от намаляване на дълбочината на замръзване).

Вторият етап от Стратегията за адаптация и на Плана за действие към нея е в процес на разработка, финансиран по ОП „Добро управление“. Той ще формулира конкретни мерки за адаптация на всеки сектор в икономиката. Изпълнител на проекта е Световната банка.

Участваме успешно в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове със 127 инсталации на територията на страната. Приходите от търговията на квоти за емисии на парникови газове се използват за намаляване на отражението от участието на възобновяемите източници на енергия в енергийния микс на страната.

Продължава...

Къдроглавите пеликани в „Сребърна“ се сдобиха с поколение

 • Прочетена: 1015 пъти

Къдроглавите пеликани в поддържан резерват „Сребърна“ се сдобиха с поколение. Чрез системата за видеонаблюдение е установено, че в гнездата има малки.  Двойките са около 70, а в гнездовите ямки има по 1-2  новоизлюпени.  Птиците лежат върху малките и старателно  ги пазят от нестабилните метеорологични условия. Грижата за поколението се полага от двамата родители.

Последните пристигнали пеликани се настаниха на платформата в югозападната част от гнездилището и вероятно ще мътят по-късно. Към момента се наблюдават около 3-4 нови гнезда.    

Нивото на водата в езерото е 237 см. В захранващия канал няма вода, тъй като  нивото на река Дунав е все още ниско.

Ято розови пеликани пренощуваха в колонията на къдроглавите в края на миналата седмица. Грижовните родители не проявиха агресия и не напуснаха гнездата си.

Къдроглавите пеликани са добри риболовци. Те са сред най-едрите птици в резервата и размерът им изисква много храна. Възрастен пеликан може да изяде огромно количество риба -  до 1.8 кг на ден. Предпочитани са шаран, барбун, облес, лещанка, мряна и други. Риболовният орган е огромната торба, висяща под долната половина на дългата права човка. Тя има и друга функция - освен да съхранява риба, помага и при охлаждането на пеликана, когато е много горещо. Малките не се хранят от торбичките на родителите си. Вместо това отварят широко човки, където родителите поставят храната.

 Автор снимка: Николай Генчев

 

Продължава...

Розови пеликани на „матине“ в резервата „Сребърна“

 • Прочетена: 931 пъти

В рамките на седмица в колонията на къдроглавия пеликан ежедневно е наблюдавано ято от около 20 розови пеликана. Гостуващите защитени видове са забелязани в обедните часове, на три различни места в колонията. Къдроглавите пеликани, които в момента са в гнездови период, реагират добронамерено към тях и не проявяват агресия. Това е необичайно, тъй като двата вида пеликани, които се срещат в Европа, обикновено се конкурират за храна. Розовите пеликани използват езерото Сребърна и Дунав като хранителна база, но те гнездят на територията на Делтата на реката. В България няма регистрирано гнездилище на вида, но не е изключено да се формира смесена колония.

Експертите извършват ежедневен мониторинг на защитените видове в резервата. Няма констатирани нарушения на режимите в защитената територия. Гнездовият период на къдроглавия пеликан протича спокойно. Очаква се първите заселили колонията птици скоро да се сдобият с поколение.

Продължава...

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

 • Прочетена: 912 пъти

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март и е насочен към привличане на вниманието върху важността на водата и нейното опазване. През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

В световен мащаб над 80% от образуваните отпадъчни води се връщат обратно в природата, без да бъдат пречистени или повторно използвани. Ето няколко любопитни факта:

 • 1,8 милиарда души използват източник на питейна вода, замърсена с фекалии, като се излагат на риск от заразяване с холера, дезинтерия, коремен тиф и полиомелит. Замърсената вода, слаборазвитата канализационна система и лошата хигиена причиняват около 842 000 смъртни случаи всяка година;
 •  663 милиона хора все още нямат достъп до безопасни източници на питейна вода;
 •  До 2050 г. близо 70% от населението на света ще живее в градовете, в сравнение с днешните 50%. В момента повечето градове в развиващите се страни не разполагат с подходяща инфраструктура и ресурси за управление на отпадъчните води по ефективен и устойчив начин;
 • Възможностите за използване на отпадъчните води като ресурс са огромни. Безопасното управление на отпадъчните води би могло да осигури възможност за достъпен и устойчив източник на вода, енергия, хранителни вещества и други оползотворими материали;
 • Разходите за управление на отпадъчните води са несравними спрямо ползите за човешкото здраве, икономическото развитие и устойчивостта на околната среда – осигуряване на нови възможности за бизнеса и създаване на повече „зелени“ работни места.

Плъният текст на брошурата за Световния ден на водата е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/images/campaigns_riosv/5_June/Broshura.pdf.

Продължава...

70 къдроглави пеликана гнездят в Сребърна

 • Прочетена: 941 пъти

70 къдроглави пеликана мътят върху гнезда в колонията на защитения вид в Поддържания резерват „Сребърна“. Това е първата група, която се установи в колонията. Очаква се в началото на април птиците да се сдобият с поколение. Общо в колонията има 120 птици. Останалите пеликани доизграждат гнезда си и активно прелитат между вече заселената южна част на тръстиковия масив и нови участъци.

Формирана е и колонията на голямата бяла чапла в местността „Бабушко блато“. Оживление се наблюдава и сред зеленоглавите и кавявоглавите патици.

Обстановката в резервата е спокойна. При ежедневните обходи не са установени нарушения на режимите в резервата.

Продължава...

Пеликаните в „Сребърна“ започнаха да свиват гнезда

 • Прочетена: 994 пъти

Къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна“ започнаха старателно да събират материал за оформяне на гнезда. В момента на наколната платформа и наземната част пребивават 60 птици от защитения вид. Около 10 екземляра са наблюдавани в разтопената част от езерото. Птиците са със силно зачервени гуши, което е белег за началото на брачния период. Очаква се с повишаване на температурите броят на птиците да се увеличи. Колонията на къдроглавия пеликан в Сребърна през последните няколко години се обитава от 70-80 двойки.

Оживление настъпва и при другите обитататели в резервата. Големи ята лебеди, водни кокошки и сиви чапли са наблюдавани през последните дни. Все още езерото е покрито с лед. Само около 1/3 от голямото водно огледало е разтопено.

Обстановката в резервата е спокойна. Ежедневно на територията на „Сребърна“ се извършва засилено наблюдение на водоплаващите птици. До момента не са установени птици с нехарактерно поведение. Ежедневно се поддържа връзка с Областна дирекция по безопасност на храните – Силистра и се съобщава за обстановката в резервата.

На територията на ПР „Сребърна“ все още важат забраните за достъп на външни лица и любителски риболов, въведени със  заповед на Министъра на земеделието и храните. 

Продължава...

Определени са победителите от конкурсите за проекти на е-банер и значка на РИОСВ-Русе

 • Прочетена: 907 пъти

РИОСВ-Русе излъчи победители в тазгодишните конкурси за изработка на проекти на е-банер и значка, посветени на Световния ден на влажните зони 2017 г. Екип на инспекцята оцени постъпилите до предварително обявения срок 16 проекта на елекронни банери и 118 проекта на значки. Предмет на конкурса бяха влажните зони на територията на РИОСВ-Русе – Поддържан резерват „Сребърна“, рибарниците Мечка, Калимок, Остров Пожарево и Гарвански блата. 

Проектът на е-банер на Християна Йорданова от СУ „Христо Ботев“ гр. Тутракан е фаворитът на инспекцията в първия конкурс, следван от възпитаници на СУ „Христо Ботев“ гр. Русе. Това е учебното заведение с най-много представени проекти за е-банер.

Победители в конкурсите за проект на значка са Мелиса Селим от ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих и Викория Илкова от ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Полско Косово.

  Победителите в конкурсите ще получат грамоти и предметни награди, които ще се раздават сред 13 февруари. Пълният списък е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.