Проведени проучвания

Проведени проучвания

І. Във връзка с изпълнението на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна”, в периода 01.03.2011 г. - 31.05.2011 г. са извършени проучвателни дейности на територията на ПР „Сребърна” в следния обхват:

     1. Инвентаризация на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР „Сребърна” и изготвяне на програма за залесяване  с местни видове на площите, освободени от „хибридна топола” (технологични планове). Извършване на първоначално проучване на територията на резервата, с цел събиране на достатъчно информация, свързана с горските екосистеми, тяхното състояние и заплахи за благоприятния им статус и съответните поддейности: 

1.1. Характеристика на горския фонд в ПР Сребърна” – площ, сегашно състояние – 2010 г., дървесни видове, биотипове, досегашно стопанисване, ефект от досегашното стопанисване – кратка оценка (доклад).

 1.2. Инвентаризация на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР Сребърна”, както и на местообитание 91 ЕО* (като част от тях), а именно: изследване на площта – теренно заснемане и изготвяне на цифров модел в ГИС, почвени и типологични проучвания, проучване на здравословното състояние на насажденията, разделяне на горската площ на подотдели съобразно типологичните характеристики на месторастенето - при възможност да се запазят старите граници и номерации или да се предложат нови мерки.

 1.3. Анализ на състоянието и извършване на оценка на благоприятния му природозащитен статус на местообитание 91 ЕО*, както и на горските местообитания (естествени и/или полуестествени) в ПР Сребърна”.       

1.4.  Изготвяне на програма за залесяване с местни видове на площите (технологични планове (задание) за залесяване), в които е отстранена хибридна топола във връзка с възстановяване  на местообитание 91 ЕО*:

2. Първоначално проучване на растителността на ПР „Сребърна” и определяне на инвазивните видове растения, тяхното площно разпространение и влиянието им върху естествената растителност във влажната зона. Идентифициране на инвазивните видове и изработване на методика за тяхното отстраняване и бъдеща превенция. Последователност при изпълнението на дейността:

2.1. Провеждане на първоначално теренно проучване на инвазивните видове в ПР Сребърна”:

 • изследване на площта на цялата територия на резервата – теренно заснемане и изготвяне на цифров модел в ГИС;
 • видов състав;
 • площно разпределение по видове;
 • въздействие върху естествените и полуестествените местообитания в резервата;
 • почвени и типологични проучвания;
 • маркиране на инвазивните видове (дървесни и храстови).

2.2. Анализ на състоянието на естествените и полуестествените местообитания и консервационно значими видове в резервата под въздействието на инвазивните видове и оценка на техния благоприятен природозащитен статус.

Въз основа на направените проучвания са направени изводи, че извършването на голи сечи за премахване на инвазивните видове е неудачно. Предложено е използването на т.н. „Саарландски метод”, който се основава на толерирането на ценните дървестни видове чрез опръстеняване или пречупване на неговите конкуренти.

Информацията се допълва

Продължава...

Проекти в ПР „Сребърна”

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе е бенефициент по два проекта по Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.”:

І. Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват Сребърна” № 508301-19-439 по Процедура № BG161PO0005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.” на обща стойност: 1 364 165,50 лева. По проекта са изпълнени дейности, които са включени в утвърдения и влезлия в сила  през 2001 г. План за управление, както следва:

1. По отношение на ограничаването на негативното влияние на инвазивните видове са:

 • определени и маркирани подлежащите на пречупване/опръстеняване дървесни инвазивни видове,
 • реализирани дейности по опръстеняване/пречупване на маркираните дървета.

 Методът пречупване е приложен върху площ от 64 дка, а опръстеняването върху площ от 343 дка. Отстранени са инвазивните видове, които са установени през пролетта на 2011 г. след провеждането на първоначално теренно изследване с цел намаляване на тяхното негативно въздействие върху местните популации.

SAM 0205   SAM 0217  SAM 0180

 Установено е наличието на следните неместни (алохтонни) дървесни видове на територията на резервата: ясенолистен явор, пенсилвански ясен, айланд (див орех), акация, гледичия и аморфа.

С настоящия проект е извършено опръстеняване и пречупване единствено на дървета от видовете пенсилвански ясен и ясенолистен явор. Дървета от видовете: аморфа, айлант, акация и гледичия реално не са премахнати от терена, т.к. същите не представляват заплаха за местообитание 91 Е0* Алувиални гори с черна елша (Alnus glutinosa) и планински ясен (Fraxinus excelsior), подтип В”.

  1. По отношение на възстановяването на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове са извършени залесителни мероприятия на площ от 370 дка с видовете бяла върба, полски ясен, черна и бяла топола, бряст и летен дъб. Включени са следните поддейности:

 • залесяване на свободни терени, разположени в северната част на резервата с местни дървесни видове, характерни за заливни местообитания и влажни зони с цел възстановяване на местообитание с код 91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnionincanae, Salicionalbae);
 • извършване на инвентаризация на естествените гори в ПР Сребърна”;
 • изготвяне на програма за залесяване с местни видове на площите, освободени при изсичане на хибридната топола;
 • поддържащи мерки за отглеждане на залесените фиданки.

 Проведените мероприятия са регламентирани в действащия План за управление на ПР Сребърна” (проект 1.2.2.) – Подмяна на хибридната топола от резервата”.

IMG 0825  IMG 0828 IMG 0827

С реализацията на проекта е подменен неместният дървесен вид- хибридна топола, залесяван преди 20 години, както и видовете чер бор, миризлива върба, гледичия и акация (салкъм) с местна (автохтонна) дървесна и храстова растителност.

Хибридната топола е залесявана масово през миналия век като бързорастящ стопански дървесен вид на мястото на изсечените естествени крайречни гори. Премахването на хибридната топола в северната част на резервата е извършено през 2006-2007 г.

След проведената механизирана подготовка на терена до края на 2012 година са залесени общо 31 048 броя фиданки от видовете: полски бряст – 7 996 бр., полски ясен -10 993, бяла върба – 4462 бр., бяла топола – 6497 бр. и летен дъб – 1100 бр. на дълбочина 30/60 см.

P2210130 P2210043 P2210133

Всички горскостопански дейности в ПР Сребърна” са реализирани от квалифицирани специалисти и обучен персонал.

 3. Освен изброените дейности, е извършено обследване на построените през 90-те години хидротехнически съоръжения (северен и южен шлюз) и е направен последващ ремонт.

IMG 0203 IMG 3922 IMG 3939
 1. В изпълнение на проекта са изготвени и отпечатани две методики и практически ръководства: за управление и успешна борба с инвазивните видове в ПР Сребърна” и за възстановяване и управление на местообитание с код 91 Е0* “Алувиални гори с Alnus glutinosa (черна елша) и Fraxinus excelsior (планински ясен), подтип В”.        

 ІІ.Второто проектно предложение е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” BG161PO005/11/3/3.2/05/26 с наименование: „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”. Проектът е в процес на реализация и включва следните основни дейности:

 1. Поддържащи и възстановителни дейности:
 • в гнездовото местообитание на къдроглавия пеликан;
 • почистване на канала, свързващ езерото с река Дунав от наноси и саморасла растителност и поддържане на Местообитание с код 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition и с код 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-nanojuncetea”;
 • Изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, на двата шлюза и в езерото, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата.

 2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство:

                        2.1. ПР Сребърна”:

 • извършване на рехабилитационни дейности и възстановяване на изградената през 2005 г. съгласно Плана за управление на ПР Сребърна” посетителска инфраструктура в защитена местност Пеликаните” (бивша буферна зона на резервата). Възстановяване на 13 места за отдих, обособени в източната и западната страна на разервата със съответното оборудване;
 • маркиране на терен на границите на резервата с трайни и ясно видими знаци;
 • изработване и поставяне на табели, информационни табла и билбордове и подмяна на съществуващите, които са морално остарели и повредени;
 • за целите на обществения достъп ще се изгради Център за непрекъснато видеонаблюдение;  
 • закупуване и монтиране на 3 броя химически тоалетни;
 • изграждане на понтонен кей в местността Пристана на лодките” на мястото на съществуващ  полуразрушен наколен понтон.
 • ремонт на покрива на административната сграда в ПР Сребърна”;
 • център за управление в административната сграда в ПР Сребърна”;
 • ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните пътища в техните сервитути.

 2.2. Резерват “Бели Лом”

 • Маркиране на нормативно определените две туристически пътеки с информационни и указателни табели и табла, монтиране на пейки, кошчета, беседки в двете землища-с. Кривня и гр. Цар Калоян;
 • Маркиране на границите на резервата с трайни и ясно видими знаци.

2.3. Ремонт и реконструкция на природонаучен музей  в резерват Сребърна”

 • Ремонт на покрива на музея;
 • Обновяване на интериора на залите за посетители-пребоядисване, оборудване, аранжирне на експозията;
 • Осъвременяване на библиотеката и заседателната зала.

3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта):

 ПР Сребърна:

 • Изработване на самостоятелна Интернет страница на резервата, която ще осигури информационно обезпечаване и прозрачност за състоянието на резервата; 
 • Изработване и монтиране на 3 броя електронни табла/монитори за on-line наблюдение и актуална информация на резервата в реално време, която ще е предназначена за широк кръг от лица;
 • Изработване на 2 бр. 3D макет на резервата с познавателна и рекламна цел в информационния център в РИОСВ-Русе;
 • Изработване на научнопопулярен филм за ПР Сребърна”, рекламни материали и образователни пакети за различни възрастови групи деца и ученици, включително и туристическа карта;
 • Изработване на рекламни материали и организиране на кампании.

Резерват Бели лом:

 • Изработване на образователен пакет и рекламни материали.

 4. Планиране и оптимизация на управлението:

  ПР Сребърна:

4.1. Актуализиране на плана за управление, което включва:

 • Задълбочени проучвателни дейности;
 • Актуализиране на плана за управление на резервата и изготвяне на план за управление на защитена местност „Пеликаните” (бивша буферна зона);

4.2. Изготвяне на план за управление на резерват „Бели Лом” и план за управление на защитена местност „Ломия” (бивша буферна зона).

4.3. Дейности за превенция на пожари:

 • Премахване на трайна саморасла растителност с цел осигуряването на проходимост за пожарните автомбили и отстраняване на пропадания;
 • Изготвяне на брошури за превенция, изработване на евакуационен план и план за действие при бедствия, стихии и аварии;
 • 5. Закупуване на неголяма 4-6 местна лодка без мотор.          
 • 6. Закупуване на специализиран софтуер за ГИС и изработка на др. софтуери.
 • 7. Одит;
 • 8. Организация и управление на проекта;
 • 9. Мерки за публичност.
Продължава...

Резерват „Бели Лом”

Резерват „Бели Лом”

Карта на Резерват  "Бели Лом" и защитена местност "Ломия" може да видите тук

Местоположение:село Кривня, община Ветово и град Цар Калоян, община Цар Калоян.

Площ: 7755.406 дка, изключителна държавна собственост.

Заповед за обявяване: Заповед № 393 от 12.05.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда. Актуализирана площ със Заповед № РД-564 от 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Държавен регистрационен номер: Р№ 32.

Режими: Забранени са всички дейностис изключение на:

1. охрана;

2. посещения с научна цел;

3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;

4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

5. (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., изм., бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.

Забранено е самоволното навлизане в границите на защитената територия, освен изключенията по т. 1, 2, 4, 5, като за т. 2 и 4 се изисква специално разрешително , издадено от МОСВ на основание чл. 17, ал. 3 от Закона за защитените територии.

 На територията на резервата са маркирани два пешеходни туристически маршрута, по които е разрешено преминаването на хора. Те са регламентирани със Заповед РД – 377/29.03.2005 г. на Министъра на околната среда и водите:

 • м. “Исток чешма” - хижа „Кривня”;
 • м. “Исток чешма” - м. „Кривненски път”.

При преминаване по пътеките се забранява:

 • отклоняването на посетители и навлизане в резервата;
 • замърсяване с битови и други отпадъци;
 • събиране на екземпляри от растителни и животински видове;
 • палене на огън;
 • увреждане и изсичане на дърветата;
 • безпокоене на гнездещите птици, увреждане и унищожаване на гнездата им, както и събирането на яйца.
 • Резерват „Бели Лом” е разположен в землищата на селата Кривня и Сеново, община Ветово и град Цар Калоян. Обхваща площ от 773.0 ха, изключителна държавна собственост. Обявен е за резерват през 1980 година със Заповед № 393/12.05.1980 г. на председателя на Комитета за опазване на околната среда. На неговата територия са забранени всички дейности; влизането и преминаването, освен по определените пътеки.

  Резерватът е разположен в южната част на Лудогоро-Добруджанския район. Той включва издънкови дъбово-липови гори, които се обитават от редки и застрашени от изчезване видове птици. За естествените граници от север и изток му служат бреговете на река Бели Лом, а от запад местностите „Исток чешма” и „Ново село”. На юг резерватът граничи с горски площи и обработваеми земи. Той може да се наблюдава от местността „Калето” под с. Кривня, а от западната страна до него може да се достигне от шосето „Цар Калоян-Ветово след известен преход срещу течението на река Бели Лом.

   В целия комплекс релефът се очертава от полегати до стръмни склонове и част от заливна речна тераса, която е заблатена и мочурлива. Коритото на река Бели Лом се отличава с типично меандрово развитие. На места са се образували къси каноньовидни участъци. Тук има останки от стари селища, крепости, скални манастири, а в долината надгробни и селищни могили.

 •  Растителната покривка е представена от характерни издънкови дъбово-липови гори и от интересни храстови съобщества по скалистите терени. Около 80 % от територията му е покрита от гори благун, летен и зимен дъб, сребролистна липа и дребнолиста липа. Срещат се и обикновен и келяв габър, бряст, полски клен, шестил, мекиш, ясен, мукиня, горска ябълка и дива круша, а от храстите- глог, люляк, драка и смрадлика. На места са били извършени изкуствени залесявания с акация.

  Бреговете на реката са обрасли от различни видове върби, елши и бяла топола, а водната повърхност на разливите често е покрита от водна леща, мириофилум или стрелолист.

 • В резерват „Бели Лом” се срещат 70 вида птици, основна част от които са пойни, което е допринесло за включването на резервата в списъка на орнитологично важните места в България, заедно с Природен парк „Русенски Лом”. В резервата се срещат няколко вида кълвачи, бял щъркел, гривеста и ръждива чапла; от дневните грабливи птици- петнистият орел, осоядът, обикновеният мишелов, соколът орко, големият и мълък ястреб; от совите- горска ушата сова и чухалът.

 • Фаунистичоното богатство на резервата се допълва от земноводните – няколко вида жаби, дъждовник; от влечугите – пепелянка, няколко вида вида гущери и костенурки, и от бозайниците-различни видове прилепи, благороден елен, сърна, дива свиня, лисица, вълк, язовец, черен пор, невестулка, дива котка, заек, таралеж и др.

 • Карта на Резерват „Бели Лом" можете да изтеглите тук

Продължава...

Легенда за храбрия войн Сребрун

Преди стотици години, още по време на Византийско робство, при местността „Поляната” кипеше главоломна битка. Велик воин размахваше меч като житен клас, повят от северния вятър и отблъскваше неистово многобройния враг. Той разцепваше с гласа си като разярен лъв долината, затворена между „Караборун” и „Коджа баир”. Приканваше своите войни да отблъснат врага в тръстиката, за да станат жертва на щуките и големите сомове, на краставите жаби. Пеликани с огромните си кожени торби, като дракони нападаха виещите вражески войници, а чаплите кълвяха ококорените им, облещени от ужаса очи. Сякаш и природата помагаше на местния народ да надвие жестокия и многолюден враг. Но като черна магия, отровна стрела разцепи тежкия въздух и прониза в сърцето смелия войн Сребрун.
И днес щом всеки местен жител докосне водите на езерото знае, че името на селото е име на храбър и смел войн.

 

Продължава...

Легенда за лодката със сребро

Преди хиляди години езерото беше неразделна част от Великия Дунав. Там някъде в местността „Опашката” пушеше малко огнище, сред няколко къщички, направени от тръстика и постлани с папур, висящи сякаш на кокили над бистрата вода. Смели рибари всеки ден напускаха селцето и се впускаха с нестихващ кураж, в ту спокойните, а понякога бурни и пенливи води на езерото. Рибарките крещяха над оплетените от червена върба кошове на рибарите с надеждата да им подхвърлят някой бляскав облец.
Една есенна утрин се спусна гъста мъгла над голямото блато, рибарите приготвяха своя такъм и проклинаха времето, а слънцето едва разкъсваше с първите лъчи гъстия дим, застлал езерото. Изведнъж, изпод бялата пелерина над водната шир изплува и докосна брега лодка, пълна със сребро. Рибарите онемяха.
Събра се Свещеният съвет да разгадае тая поличба и тъй като селцето си нямаше име, Върховният жрец го нарече Сребърна.

Продължава...

Легендата за сребърните лъчи

Още от ранни епохи, древният летописец се чуди кое е това необикновено събитие или случка в живота на неизвестен местен жител, което го е подтикнало да нарече това приказно езеро и село Сребърна. Дали това не са били лъскавите риби, които грациозно пронизват прозрачните води или росата, която покрива като със сребърен накит изплетените финни паяжини по тръстиката и папура. А защо не и сребърно съкровище, чакащо своят откривател в бистрите води или приказно чистите струи, изливащи се от сребърните чучури на „Сухата чешма” или чешмата „Тодоранка”.
И сега, като застанеш рано сутрин на „Коджа баир” и погледнеш към „Бабушкото блато”, а вечер когато луната озари водната шир, се вижда сякаш над езерото са пръснати хиляди сребърни монети.
Сребърна, така всеки зове това приказно кътче!

Продължава...

РИОСВ-Русе обяви два национални конкурса за ученици по повод 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия

 • Прочетена: 764 пъти

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви Национален литературен конкурс на тема: „Сребърна – птици и хора” и конкурс за фоторазказ на тема: „Сребърна през моя обектив” по повод 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия. Конкурсите са във връзка с отбелязване на годишнината и като част от изпълнението на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96).

За литературния конкурс жанрът на творбата е по избор на авторите - есе, пътепис, разказ, приказка, стихотворение. Целта еучастниците да направят собственаинтерпретация по темата въз основа на преживявания или разкази, да проявят креативност и оригиналност, да постигнат яснота на посланията си в творбите. Авторите имат пълна свобода са представят различни аспекти, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на Сребърна, историята, културата, съжителството между хората и птиците, ролята на резервата в мозайката от обекти на световното културно и природно наследство България.

Любителите-фотографи могат за участват в националния конкурс за фоторазказ катоизпратят до 5 авторски снимки с добра резолюция по е-поща или разпечатани в размери 13-18 см (препоръчителна резолюция 1600 х 2243 в пиксели). Целта на конкурса е с помощта на фотографията участниците да споделят от първо лице впечатленията си от ПР „Сребърна”, да покажат какво им е харесало и какво ги е подразнило или какво ги е вдъхновило по време на посещението им в ПР „Сребърна”.

Крайният срок за предаване на творбите и за двата конкурса е 30 септември 2013 година по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или по пощата: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20.

В придружително писмо е необходимо участниците в двата конкурса да предоставят лична информация: име и фамилия, учебно заведение/клуб/школа, пощенски адрес и телефон (личен или на родител/учител) за кореспонденция.

Резултатите ще бъдат обявени на 25 октомври 2013 година на интернет страниците на инспекцията и на ПР „Сребърна” на адреси: www.riosv-ruse.org и на бъдещата самостоятелна страница на ПР „Сребърна” www.srebarnalake.com.

Условията за участие за двата конкурса са публикувани на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Повече информация за историята на природозащитната дейност в ПР „Сребърна” може да бъде намерена на страницата на инспекцията в меню „Любопитно”.

РИОСВ-Русе пожелава на младите творци и природолюбители незабравимо лято, изпълнено с вдъхновяващи емоции!

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.