Наблюдавани са къдроглави пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

 • Прочетена: 2195 пъти

Между 40 и 50 екземпляра от защитения вид къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)се наблюдават на територията на Поддържан резерват „Сребърна” и  съседни водоеми. Това е установила охраната на резервата от няколко дни. В момента все още е рано да се говори за начало на брачен период. Птиците извършват облитания за риболов и си почиват върху наколните платформи в езерото.

Обикновено гзездовият период започва в края  на февруари-началото на март. Подобно на други  водоплаващи птици къдроглавият пеликан е скитащ вид. Той прекарва времето извън размножителния период по поречието на река Дунав и водоеми около него в търсене на храна и подходящи места за почивка. Миграция към южните части на Балканския полуостров и морските крайбрежия се наблюдава само при изключително ниски температури, когато водоемите, осигуряващи храната им замръзват.

            Охраната на резервата извършва ежедневни обходи на територията на резервата. Водното ниво при голямо водно огледало е 240 см.

Продължава...

Над 4 милиона лева ще се инвестират в устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”

 • Прочетена: 1667 пъти

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе започна реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96). Със заповед № РД-520/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите на РИОСВ-Русе като бенефициент по проекта е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26). Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Времетраенето на проекта е от 02.07.2012 г. до 31.03.2015 г.

Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) предвижда:

 • поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” и резерват  „Бели Лом”;
 • проучвателни дейности на биологичното разнообразие и екосистемите в двата резервата: във връзка с актуализиране на Плана за управление на ПР „Сребърна”, в т.ч. и на ЗМ „Пеликаните”; инвентаризация на видовия състав и на състоянието на горските екосистеми в Р „Бели Лом” във връзка с изготвяне на План за управление на Резерват „Бели Лом” и  на Защитена местност „Ломия”;
 • възстановяване на съществуваща посетителска инфраструктура в ПР „Сребърна”, маркиране на границите на двата резервата и поставяне на маси и пейки за посетители в Р „Бели Лом”;
 • благоустрояване на местата за спортен риболов на територията на ПР „Сребърна”. Изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” на мястото на съществуваща полуразрушена наколна платформа;
 • ремонтни дейности в Природонаучен музей-с. Сребърна и в административната сграда на ПР „Сребърна”;
 • създаване на система за непрекъснато видео наблюдение на ПР „Сребърна”;
 • ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните пътища в ПР „Сребърна”;
 • информационно обезпечаване на  територията на резерватите в т. ч.  изработване на табели, информационни табла и билбордове  и подмяна на съществуващите указателни табели и табла в Р „Бели Лом” и др.
 • изработване на самостоятелна Интернет страница на поддържан резерват „Сребърна” с адрес: www.srebarnalake.com, която ще осигури информационно обезпечаване и прозрачност за състоянието на резервата.
Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи победителите в националните конкурси по повод 65 годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия

 • Прочетена: 825 пъти

Приключиха националните конкурси на Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе, посветени на 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия. Литературният конкурс Сребърна – птици и хораи конкурсът за фоторазказ „Сребърна през моя обектив” се реализираха в  рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Списъците на победителите са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html и http://www.srebarnalake.com в меню Конкурси.

В литературния конкурс се включиха ученици в различни възрастови групи от София, Перник, Дупница, Нова Загора, Перник, Пловдив, Тервел, Добрич, Русе и др. Творбите са в различни жанрове – стих, есе, разказ, тъй като условията на конкурса позволяваха свободен избор от страна на авторите. Конкурсните творби са класирани от експерти на РИОСВ-Русе и Пламен Атанасов гост-оценител. 

За оценка на кадрите от фотоконкурса „Сребърна през моя обектив” РИОСВ-Русе покани Николай Генчев – приятел на инспекцията, хоби-фотограф и познавач на река Дунав.

Екипът на РИОСВ-Русе благодари на участниците в конкурсите и им пожелава здраве и творческо дръзновение. 

Наградите си, отличените автори ще получат след 29 октомври 2013 година на посочените от тях адреси.

За допълнителни въпроси и уточнения, можете да се обръщате към Рени Петрова – гл. експерт по Връзки с обществеността” в РИОСВ-Русе на телефони: 082 /820 772, 0889 417 082 или по е-поща на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.g.

Продължава...

Дейности

Поддържан резерват (ПР) „Сребърна” се характеризира с високо и ценно биологично разнообразие. Международната му значимост като обект на Световното наследство се определя преди всичко от богатата орнитофауна. Влажната зона е от изключителна важност като място за гнездене, миграция, зимуване и почивка за голям брой птици. Многообразието им в ПР и неговите околности наброява 223 вида. Орнитофауната на резервата включва 195 защитени вида, 57 от които включени в Червена книга на България и 12 глобално застрашени. Видовете с Европейско значение наброяват 90. Гнездещи от птиците са 99 вида.

Обектът се характеризира с уникална за страната и рядка за Европа и Балканския полуостров гнездова колония от къдроглави пеликани – около 120 двойки, което представлява 9.6% от Черноморско/Средиземноморската популация на вида. Тук е едно от малкото гнездови находища на глобално застрашени видове птици в Европа като малък корморан – с около 300 двойки, което представлява  2.4 % от Черноморско/ Средиземноморската популация на вида и белоока потапница – с над 60 двойки, което представлява 1% от Източно европейската/ Източно средиземноморска популация на вида. През късна есен и през зимата, езерото представлява място за зимуване на друг световно застрашен вид – червеногуша гъска (Brantha ruficollis) - до 1000 индивида, или 1,4 % от световната популация.

Тук се намира една от малкото вековни смесени гнездови колонии на малки бели, гривести, нощни, сиви и червени чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани – уникален за Европа и света, сбор на колониално гнездещи птици в една колония.

Езерото е уникално и с наличието на плаващи острови от тръстика – кочки, които са от голямо значение през гнездовия период на птиците.

Съгласно действащия План за управление дейностите в резервата са ежедневни, периодични и ежегодни.

 

І. Ежедневни дейности на територията на ПР „Сребърна”

 • Охрана - Ежедневно, служители на РИОСВ-Русе извършват обходи на територията на резервата, с цел съблюдаване спазването на режимите в заповедта за обявяване на ПР „Сребърна”.
 • Мониторинг на водните нива – Охраната на резервата ежедневно отчита нивото на водите в голямо водно огледало и захранващия канал на езерото, както и осъществява наблюдение на популациите на гнездящите птици.

ІІ. Периодични дейности на територията на ПР „Сребърна”

 • Изпълнителна агенция по околната среда и водите към министерството на околната среда и водите и неговият регионален орган – Регионална лаборатория – Велико Търново, както и Басейнова дирекция „Дунавски район” отговарят за хидробиологичния анализ на водите на езерото Сребърна. Този мониторинг е включен в Националната система за мониторинг на водите и е резултат на изискванията на Рамковата директива за водите на ЕС, свързана с консервационния статус на водните тела.
 • Езерото Сребърна е място, включено в Националната система за екологичен мониторинг. От 2011 г. Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) отговаря за хидробиологичния мониторинг на езерото по програма, разработена от Басейнова дирекция - Плевен, която е одобрена със Заповед РД 715/02.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите.  

Планът за управление на ПР „Сребърна” предвижда като приоритетна дейност провеждането на екологичен мониторинг и поддържането на база данни за състоянието на застрашени и редки и индикаторни биологични видове и техните местообитания.

Ежегодно, екип от Института по биоразнобразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) осъществява екологичен мониторинг на резервата. Следят се редица показатели, свързани с качеството на водата в езерото и състоянието на популациите на растителни и животински видове. Биологичните показатели за качеството на водата, които се използват при хидробиологичния мониторинг на повърхностните води са определени от Рамковата директива за водите  2000/60/EC и Наредба № 1 за мониторинг на водите. Те са: макрозообентос, микрофити, риби и фитопланктон (изобилие, състав на фитопланктона и хлорофил). Съгласно мониторинговата програма честотата на вземане на проби и анализът на макрозообентоса, микрофитите и рибите е определен веднъж годишно, а за фитопланктона – два пъти.

 • Поддържан резерват Сребърна е включен в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие е ежегодното среднозимно преброяване на птиците, което се осъществява от специалисти орнитолози, в чийто екипи се включват представители на РИОСВ-Русе.
 • Независимата мониторингова програма за консервация на колонията на къдроглавия пеликан (Pelicanuscrispusis) се провежда от 1998 г. Праграмата се осъществява от българска нестопанска организация „Льо Балкан”, в сътрудничество с РИОСВ-Русе и финансирана от чуждестранен донор Swarovski Optics. Програмата включва наблюдение броят и състоянието на младите птици от вида, както и числеността на новоизлюпените.

Изготвя се база данни на всички публикации, основаващи се на научни изследвания, които са правени на обекта. Ежегодно екипът от научни сътрудници, осъществяващи мониторинга предоставят в МОСВ и РИОСВ – Русе доклад с информация за резултатите от проведените наблюдения, като препоръчват и предприемането на конкретни дейности по управление, позовавайки са на тези резултати.

Всяка година след приключване на гнездовия период се провежда комисия, в която участват представители на всички заинтересовани институции с цел установяване състоянието на гнездовата колония и вземане на решения относно бъдещи поддържащи, възстановителни  регулиращи дейности (почистване, косене и натрупване на тръстика ).

ІІІ. Дейности, извършвани по проекти и програми

Дейностите, които се реализират по програми и проекти на територията на ПР „Сребърна трябва да кореспондират с действащия План за управление на резервата.

В него са предвидени следните програми и проекти, насочени към възстановяване на традиционни за местното население занаяти и занимания:

- организиране на места за регламентиран спортен риболов – въдичарство по ред, определен от РИОСВ-Русе;
 • През 2003 г. – 2004 г. е създадена екопътека с пунктове за наблюдение, указателни табели, беседки и дървени скамейки по западната част на резервата в буферната зона. В тази връзка през 2005 г. в западната част на резервата е изградена алея, покрита с пясък и чакъл.
 • След инцидент с унищожени от чакал яйца на 17 от гнездящите птици, в края на 2011 г. е взето решение и e монтирана ограда тип „електропастир” в западната част на резервата с дължина около 200 м с цел ограничаване  навлизането на наземни хищници в езерото. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
 • Наколни платформи. През лятото на 2005 г. след разразила се буря гнездовата колония на къдроглавия пеликан е разрушена. Заедно с нея е унищожена и изградената ограда, която до момента е предпазвала колонията от набезите на хищници. След проведена комисия е взето решение в новата гнездова колония да бъдат изградени дървени наколни платформи с височина 2,3 м, където пеликаните да могат да поставят своите гнезда, подобно на тези в яз. Керкини, Гърция. Първата платформа е изградена през 2009 г. От тогава досега са поставени общо 4 бр. платформи, като основната им цел е предпазване на колонията от наземни хищници. Тяхното изграждане е резултат от поддържащите природозащитни дейности в пеликанската колония от страна на Фондация „Льо Балкан”–България.

 

 

 

Продължава...

„Блато Малък Преславец” (НАТУРА 2000, код BG0002065, Област Силистра) – попада в землището на с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра с обща площ 3722,223дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 568 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу застрашени видове птици по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус на Малък воден бик /Ixobrychus minutus/, Червен ангъч /Tadorna ferruginea/, Белоока потапница /Aythya nyroca/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Белобуза рибарка /Chlidonias hybridus/, Земеродно рибарче /Alcedo atthis/, Сив кълвач /Picus canus/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/.

Продължава...

„Гарванско блато” (НАТУРА 2000, код BG0002064, Област Силистра) – разположена е в землищата на с. Гарван и с.Попина, община Ситово, област Силистра с обща площ 3242,666дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 567 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане местообитанията на Червеногушия гмурец /Podiceps grisegena/, Малкия воден бик /Ixobrychus minutus/, Белооката потапница /Aythya nyroca/ и Кокилобегача /Himantopus himantopus/ по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус и възстановяване и поддържане на Гарванското блато за постигане на благоприятен природозащитен статус на белооката потапница;

Продължава...

„Лудогорие” (НАТУРА 2000 код BG0002062, Области Русе, Разград и Силистра) – попада в землищата на селата Черешово, Кошарна – Община Сливо поле, област Русе; с. Тетово – община Русе, област Русе; с. Смирненски, град Глоджево – община Ветово, област Русе; с. Овен, с. Златоклас, с. Долец, с. Вокил, с. Водно, с. Боил, с. Яребица, с. Руйно, с. Черник, с. Черковна, с. Чернолик, с. Окорш, с. Паисиево, с. Поройно, с. Правда, с. Раздел - община Дулово, област Силистра; с. Малък Поровец, град Исперих, с. Драгомъж, с. Старо селище, с. Райнино, с. Лудогорци, с. Йонково, с. Голям Поровец, с. Вазово, с. Свещари – община Исперих, област Разград; с. Голям извор – община Самуил, област Разград; град Завет, с. Прелез, с. Острово, с. Брестовене, с. Веселец, с. Иван Шишманово – община Завет, област Разград; с. Сеслав, с. Равно, с. Медовене, с. Дряново, гр. Кубрат, с. Воден, с. Каменово, с. Беловец – община Кубрат, област Разград; с. Дянково, с. Побит камък, с. Топчий, с. Черковна, с. Ясеновец – община Разград, област Разград; с. Стефан Караджа, с. Осен, гр. Главиница, с. Ножарево, с. Бащино, с. Падина, с. Подлес, с. Листец, с. Зебил, с. Звенимир, с. Вълкан, с. Зарица – община Главиница, област Силистра; с. Преславци, с. Белица – община Тутракан, област Силистра; с. Ирник, с. Босна, с. Добротица – община Ситово, област Силистра; с. Брадвари, с. Професор Иширково, с. Йорданово, с. Казимир, с. Бабук – община Силистра, област Силистра и град Алфатар – община Алфатар, област Силистра, с обща площ 913 890,638.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 837 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/, Ръждива чапла /Ardea purpurea/, Черен щъркел /Ciconia nigra/ и др.по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; Повишаване естествеността на горските местообитания, както и възстановяване на горски и тревни местообитания.

Продължава...

„Суха река” (НАТУРА 2000 код BG0002048, Области Силистра и Добрич) – намира се в землищата на с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра; с. Коларци, с. Брестница, с. Оногур и с. Балик, общинаТервел, с. Воднянци, с. Миладиновци, с. Черна, с. Хитово, с. Житница, с. Крагулево, с. Дряновец, с. Тянево, с. Подслон, с. Карапелит, с. Полковник Иваново, с. Ловчанци, с. Гешаново и с. Пчелник, община Добричка, и с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Габер, с. Огняново, с. Александрия, с. Телериг, с. Ефрейтор Бакалово и с. Северци, община Крушари, област Добрич, с обща площ 254 377,861 дка.

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Малка бяла чапла /Egretta garzetta/, Черен щъркел /Ciconia nigra/по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус и приоритетно запазване и подобряване състоянието на степните местообитания. Обявена е със заповед № РД-853/15.11.2007 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2007 г.).

Продължава...

„Хърсовска река” (НАТУРА 2000, код BG0002039, Област Силистра) – попада в землищата на с. Честименско, с. Сърнец, с. Ангеларий, с. Безмер, с. Гуслар, с. Главанци, с. Професор Златарски и с. Каблешково, община Тервел, област Добрич; с. Върбино и с. Межден, община Дулово, област Силистра,  с.Давидово, с. Попрусаново, с. Войново, с. Средище, с. Каменци, с. Стрелково и с. Посев, община Кайнарджа, област Силистра, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Алеково, с. Цар Асен, с. Кутловица, с. Васил Левски и с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра, с. Българка, с. Богорово, с. Главан, с. Срацимир и с. Поп Кралево, община Силистра с площ 354 286,270 дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 767 от 28 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Създава се с цел: Опазване и поддържане местообитанията на Черен щъркел /Ciconia nigra/, Червен ангъч /Tadorna ferruginea/, Осояд /Pernis apivorus/, Черна каня /Milvus migrans/, Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, както и проучване състоянието на популациите на гнездящите и мигриращите птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за подобряване на условията за поддържане на тяхната жизнеспособност, и възстановяване на естествени горски и тревни местообитания.

Продължава...

„Сребърна” (НАТУРА 2000 код BG0000241, Област Силистра) – намира се в землищата на с. Ветрен, с. Айдемир и с. Сребърна, община Силистра, област Силистра с обща площ 14482.177дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 564 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Обявява се с цел опазване и поддържане на местообитанията на: Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/; поддържане на естествения характер на езерото за осигуряване благоприятния природозащитен статус на колонията от къдроглави пеликани, на белооката потапница и на колониите от чапли и корморани, както и възстановяване естествените заливни гори на островите и поддържане на водния баланс на заливните територии.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.