Дейности

Поддържан резерват (ПР) „Сребърна” се характеризира с високо и ценно биологично разнообразие. Международната му значимост като обект на Световното наследство се определя преди всичко от богатата орнитофауна. Влажната зона е от изключителна важност като място за гнездене, миграция, зимуване и почивка за голям брой птици. Многообразието им в ПР и неговите околности наброява 223 вида. Орнитофауната на резервата включва 195 защитени вида, 57 от които включени в Червена книга на България и 12 глобално застрашени. Видовете с Европейско значение наброяват 90. Гнездещи от птиците са 99 вида.

Обектът се характеризира с уникална за страната и рядка за Европа и Балканския полуостров гнездова колония от къдроглави пеликани – около 120 двойки, което представлява 9.6% от Черноморско/Средиземноморската популация на вида. Тук е едно от малкото гнездови находища на глобално застрашени видове птици в Европа като малък корморан – с около 300 двойки, което представлява  2.4 % от Черноморско/ Средиземноморската популация на вида и белоока потапница – с над 60 двойки, което представлява 1% от Източно европейската/ Източно средиземноморска популация на вида. През късна есен и през зимата, езерото представлява място за зимуване на друг световно застрашен вид – червеногуша гъска (Brantha ruficollis) - до 1000 индивида, или 1,4 % от световната популация.

Тук се намира една от малкото вековни смесени гнездови колонии на малки бели, гривести, нощни, сиви и червени чапли, блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани – уникален за Европа и света, сбор на колониално гнездещи птици в една колония.

Езерото е уникално и с наличието на плаващи острови от тръстика – кочки, които са от голямо значение през гнездовия период на птиците.

Съгласно действащия План за управление дейностите в резервата са ежедневни, периодични и ежегодни.

 

І. Ежедневни дейности на територията на ПР „Сребърна”

  • Охрана - Ежедневно, служители на РИОСВ-Русе извършват обходи на територията на резервата, с цел съблюдаване спазването на режимите в заповедта за обявяване на ПР „Сребърна”.
  • Мониторинг на водните нива – Охраната на резервата ежедневно отчита нивото на водите в голямо водно огледало и захранващия канал на езерото, както и осъществява наблюдение на популациите на гнездящите птици.

ІІ. Периодични дейности на територията на ПР „Сребърна”

  • Изпълнителна агенция по околната среда и водите към министерството на околната среда и водите и неговият регионален орган – Регионална лаборатория – Велико Търново, както и Басейнова дирекция „Дунавски район” отговарят за хидробиологичния анализ на водите на езерото Сребърна. Този мониторинг е включен в Националната система за мониторинг на водите и е резултат на изискванията на Рамковата директива за водите на ЕС, свързана с консервационния статус на водните тела.
  • Езерото Сребърна е място, включено в Националната система за екологичен мониторинг. От 2011 г. Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) отговаря за хидробиологичния мониторинг на езерото по програма, разработена от Басейнова дирекция - Плевен, която е одобрена със Заповед РД 715/02.08.2010 г. на министъра на околната среда и водите.  

Планът за управление на ПР „Сребърна” предвижда като приоритетна дейност провеждането на екологичен мониторинг и поддържането на база данни за състоянието на застрашени и редки и индикаторни биологични видове и техните местообитания.

Ежегодно, екип от Института по биоразнобразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) осъществява екологичен мониторинг на резервата. Следят се редица показатели, свързани с качеството на водата в езерото и състоянието на популациите на растителни и животински видове. Биологичните показатели за качеството на водата, които се използват при хидробиологичния мониторинг на повърхностните води са определени от Рамковата директива за водите  2000/60/EC и Наредба № 1 за мониторинг на водите. Те са: макрозообентос, микрофити, риби и фитопланктон (изобилие, състав на фитопланктона и хлорофил). Съгласно мониторинговата програма честотата на вземане на проби и анализът на макрозообентоса, микрофитите и рибите е определен веднъж годишно, а за фитопланктона – два пъти.

  • Поддържан резерват Сребърна е включен в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие е ежегодното среднозимно преброяване на птиците, което се осъществява от специалисти орнитолози, в чийто екипи се включват представители на РИОСВ-Русе.
  • Независимата мониторингова програма за консервация на колонията на къдроглавия пеликан (Pelicanuscrispusis) се провежда от 1998 г. Праграмата се осъществява от българска нестопанска организация „Льо Балкан”, в сътрудничество с РИОСВ-Русе и финансирана от чуждестранен донор Swarovski Optics. Програмата включва наблюдение броят и състоянието на младите птици от вида, както и числеността на новоизлюпените.

Изготвя се база данни на всички публикации, основаващи се на научни изследвания, които са правени на обекта. Ежегодно екипът от научни сътрудници, осъществяващи мониторинга предоставят в МОСВ и РИОСВ – Русе доклад с информация за резултатите от проведените наблюдения, като препоръчват и предприемането на конкретни дейности по управление, позовавайки са на тези резултати.

Всяка година след приключване на гнездовия период се провежда комисия, в която участват представители на всички заинтересовани институции с цел установяване състоянието на гнездовата колония и вземане на решения относно бъдещи поддържащи, възстановителни  регулиращи дейности (почистване, косене и натрупване на тръстика ).

ІІІ. Дейности, извършвани по проекти и програми

Дейностите, които се реализират по програми и проекти на територията на ПР „Сребърна трябва да кореспондират с действащия План за управление на резервата.

В него са предвидени следните програми и проекти, насочени към възстановяване на традиционни за местното население занаяти и занимания:

- организиране на места за регламентиран спортен риболов – въдичарство по ред, определен от РИОСВ-Русе;
  • През 2003 г. – 2004 г. е създадена екопътека с пунктове за наблюдение, указателни табели, беседки и дървени скамейки по западната част на резервата в буферната зона. В тази връзка през 2005 г. в западната част на резервата е изградена алея, покрита с пясък и чакъл.
  • След инцидент с унищожени от чакал яйца на 17 от гнездящите птици, в края на 2011 г. е взето решение и e монтирана ограда тип „електропастир” в западната част на резервата с дължина около 200 м с цел ограничаване  навлизането на наземни хищници в езерото. Проектът е финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
  • Наколни платформи. През лятото на 2005 г. след разразила се буря гнездовата колония на къдроглавия пеликан е разрушена. Заедно с нея е унищожена и изградената ограда, която до момента е предпазвала колонията от набезите на хищници. След проведена комисия е взето решение в новата гнездова колония да бъдат изградени дървени наколни платформи с височина 2,3 м, където пеликаните да могат да поставят своите гнезда, подобно на тези в яз. Керкини, Гърция. Първата платформа е изградена през 2009 г. От тогава досега са поставени общо 4 бр. платформи, като основната им цел е предпазване на колонията от наземни хищници. Тяхното изграждане е резултат от поддържащите природозащитни дейности в пеликанската колония от страна на Фондация „Льо Балкан”–България.

 

 

 

Продължава...

„Блато Малък Преславец” (НАТУРА 2000, код BG0002065, Област Силистра) – попада в землището на с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра с обща площ 3722,223дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 568 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу застрашени видове птици по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус на Малък воден бик /Ixobrychus minutus/, Червен ангъч /Tadorna ferruginea/, Белоока потапница /Aythya nyroca/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Белобуза рибарка /Chlidonias hybridus/, Земеродно рибарче /Alcedo atthis/, Сив кълвач /Picus canus/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/.

Продължава...

„Гарванско блато” (НАТУРА 2000, код BG0002064, Област Силистра) – разположена е в землищата на с. Гарван и с.Попина, община Ситово, област Силистра с обща площ 3242,666дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 567 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане местообитанията на Червеногушия гмурец /Podiceps grisegena/, Малкия воден бик /Ixobrychus minutus/, Белооката потапница /Aythya nyroca/ и Кокилобегача /Himantopus himantopus/ по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус и възстановяване и поддържане на Гарванското блато за постигане на благоприятен природозащитен статус на белооката потапница;

Продължава...

„Лудогорие” (НАТУРА 2000 код BG0002062, Области Русе, Разград и Силистра) – попада в землищата на селата Черешово, Кошарна – Община Сливо поле, област Русе; с. Тетово – община Русе, област Русе; с. Смирненски, град Глоджево – община Ветово, област Русе; с. Овен, с. Златоклас, с. Долец, с. Вокил, с. Водно, с. Боил, с. Яребица, с. Руйно, с. Черник, с. Черковна, с. Чернолик, с. Окорш, с. Паисиево, с. Поройно, с. Правда, с. Раздел - община Дулово, област Силистра; с. Малък Поровец, град Исперих, с. Драгомъж, с. Старо селище, с. Райнино, с. Лудогорци, с. Йонково, с. Голям Поровец, с. Вазово, с. Свещари – община Исперих, област Разград; с. Голям извор – община Самуил, област Разград; град Завет, с. Прелез, с. Острово, с. Брестовене, с. Веселец, с. Иван Шишманово – община Завет, област Разград; с. Сеслав, с. Равно, с. Медовене, с. Дряново, гр. Кубрат, с. Воден, с. Каменово, с. Беловец – община Кубрат, област Разград; с. Дянково, с. Побит камък, с. Топчий, с. Черковна, с. Ясеновец – община Разград, област Разград; с. Стефан Караджа, с. Осен, гр. Главиница, с. Ножарево, с. Бащино, с. Падина, с. Подлес, с. Листец, с. Зебил, с. Звенимир, с. Вълкан, с. Зарица – община Главиница, област Силистра; с. Преславци, с. Белица – община Тутракан, област Силистра; с. Ирник, с. Босна, с. Добротица – община Ситово, област Силистра; с. Брадвари, с. Професор Иширково, с. Йорданово, с. Казимир, с. Бабук – община Силистра, област Силистра и град Алфатар – община Алфатар, област Силистра, с обща площ 913 890,638.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 837 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/, Ръждива чапла /Ardea purpurea/, Черен щъркел /Ciconia nigra/ и др.по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; Повишаване естествеността на горските местообитания, както и възстановяване на горски и тревни местообитания.

Продължава...

„Суха река” (НАТУРА 2000 код BG0002048, Области Силистра и Добрич) – намира се в землищата на с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра; с. Коларци, с. Брестница, с. Оногур и с. Балик, общинаТервел, с. Воднянци, с. Миладиновци, с. Черна, с. Хитово, с. Житница, с. Крагулево, с. Дряновец, с. Тянево, с. Подслон, с. Карапелит, с. Полковник Иваново, с. Ловчанци, с. Гешаново и с. Пчелник, община Добричка, и с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Габер, с. Огняново, с. Александрия, с. Телериг, с. Ефрейтор Бакалово и с. Северци, община Крушари, област Добрич, с обща площ 254 377,861 дка.

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Малка бяла чапла /Egretta garzetta/, Черен щъркел /Ciconia nigra/по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус и приоритетно запазване и подобряване състоянието на степните местообитания. Обявена е със заповед № РД-853/15.11.2007 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100/2007 г.).

Продължава...

„Хърсовска река” (НАТУРА 2000, код BG0002039, Област Силистра) – попада в землищата на с. Честименско, с. Сърнец, с. Ангеларий, с. Безмер, с. Гуслар, с. Главанци, с. Професор Златарски и с. Каблешково, община Тервел, област Добрич; с. Върбино и с. Межден, община Дулово, област Силистра,  с.Давидово, с. Попрусаново, с. Войново, с. Средище, с. Каменци, с. Стрелково и с. Посев, община Кайнарджа, област Силистра, гр. Алфатар, с. Бистра, с. Алеково, с. Цар Асен, с. Кутловица, с. Васил Левски и с. Чуковец, община Алфатар, област Силистра, с. Българка, с. Богорово, с. Главан, с. Срацимир и с. Поп Кралево, община Силистра с площ 354 286,270 дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 767 от 28 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Създава се с цел: Опазване и поддържане местообитанията на Черен щъркел /Ciconia nigra/, Червен ангъч /Tadorna ferruginea/, Осояд /Pernis apivorus/, Черна каня /Milvus migrans/, Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, както и проучване състоянието на популациите на гнездящите и мигриращите птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за подобряване на условията за поддържане на тяхната жизнеспособност, и възстановяване на естествени горски и тревни местообитания.

Продължава...

„Сребърна” (НАТУРА 2000 код BG0000241, Област Силистра) – намира се в землищата на с. Ветрен, с. Айдемир и с. Сребърна, община Силистра, област Силистра с обща площ 14482.177дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 564 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Обявява се с цел опазване и поддържане на местообитанията на: Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Mалък воден бик /Ixobrychus minutus/; поддържане на естествения характер на езерото за осигуряване благоприятния природозащитен статус на колонията от къдроглави пеликани, на белооката потапница и на колониите от чапли и корморани, както и възстановяване естествените заливни гори на островите и поддържане на водния баланс на заливните територии.

Продължава...

„Остров Пожарево” (НАТУРА 2000, код BG0000237, Област Силистра) – разположена е вземлищата на гр. Тутракан, с.Пожарево и с.Дунавец, община Тутракан, област Силистра с обща площ 9757,903 дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 566 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на Черноврат гмурец /Podiceps nigricollis/, Mалък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Нощна чапла /Nycticorax nycticorax/, Гривеста чапла /Ardeola ralloides/, както и възстановяване естествените заливни гори на островите и поддържане на водния баланс на заливните територии.

Продължава...

„Стената” (НАТУРА 2000, код BG0002031, Област Силистра) – попада в землището на гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра с обща площ 797,274 дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 566 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Обявява се с цел: Опазване и поддържане местообитанията на късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, обикновения пчелояд /Merops apiaster/ и синявицата /Coracias garrulus/ за постигане на техния благоприятен природозащитен статус.

Продължава...

„Комплекс-Калимок” (НАТУРА 2000, код BG0002030, Области Силистра и Русе) – разположена ев землищата на селата Ряхово, Бабово, Бръшлен и Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе и Цар Самуил, Нова Черна, Старо село и Тутракан, община Тутракан, област Силистра с площ 94 292,165 дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 831 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.).

Създава се с цел: Опазване и поддържане на местообитанията на Червеногуш гмурец /Podiceps grisegena/, Черноврат гмурец /Podiceps nigricollis/, Mалък корморан /Phalacrocorax pygmeus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, Голям воден бик /Botaurus stellaris/. Възстановяване и поддържане на екстензивното управление на влажната зона за постигане на благоприятен природозащитен статус на белооката потапница, малкия воден бик, голямата и средната пъструшки и белобузата, белокрилата и черната рибарки, както и възстановяване естествените заливни гори на островите и поддържане на водния баланс на заливните територии.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.