Актуализирана е площта на защитена местност „Пеликаните”

  • Прочетена: 2036 пъти

Актуализирана е площта на защитена местност „Пеликаните” със заповед на министъра на околната среда и водите (РД-202/2014 г.). Актуализацията е направенa след отразяване на границата на защитената територия в цифровите модели в Картата на възстановената собственост - землища с. Сребърна и с. Ветрен и в Кадастралната карта на гр. Айдемир.

Защитена местност „Пеликаните” представлява бивша буферна зона на поддържан резерват „Сребърна”. От 5428 дка при обявяването й през 1983 г. сега тя е 4200.056 дка. Намаляването на площта й е за сметка на увеличаване площта на резервата.

На територията й са забранени строителство с изключение на пречиствателни и обслужващи съоръжения, свързани с поддържане или подобряване на екологичното състояние на резервата. Забранява се пускането на домашни водоплаващи птици, разкриването на кариери, ловуване, през периода на гнездене и отглеждане на малките на къдроглавия пеликан, залесяване с неместни дървесни видове и замърсяване на терени с битови, промишлени и други отпадъци.

В проекта „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, който се изпълнява от РИОСВ-Русе са предвидени мерки по отношение на защитената територия. Ще бъде изготвен План за управлението й, заедно с актуализацията на действащия на ПР „Сребърна” и възстановяване и рехабилитация на туристическата инфраструктура. 

Продължава...

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявяви конкурс за приложна творба за изработване на макети на птици

  • Прочетена: 568 пъти

Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, е обявен конкурс за изработване на птици.

Обекти на конкурса са птиците, обитаващи Поддържан резерват Сребърна”. Те могат да бъдат изработени с помощта на приложна техника по избор на участниците-оригами, декупаж, малка пластика и др.  Желателно е при изработката на творбите да бъдат използвани отпадъчни материали.

Конкурсът е предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в три възрастови групи. Конкурсните творби  трябва да се изпращат в РИОСВ-Русе на адрес:  гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе,  придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес до 22 май 2014 г. Резултатите  ще бъдат обявени на  29 май 2014 г.

Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба по време на честванията на годишнината от природозащитните дейности в  ПР „Сребърна”.

Продължава...

Конкурс на РИОСВ-Русе за приложна творба за изработване на макети на птици

Във връзка с отбелязване на Mеждународния ден на биологичното разнообразие 22 май 2014 г. и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за приложна творба за изработване на макети на птици Условия на конкурса: •Птиците да бъдат изработени с помощта на приложна техника по избор на участниците-оригами, декупаж, малка пластика и др. •Желателно е за изработката на творбите да бъдат използвани отпадъчни материали. •Обекти на конкурса са птиците, обитаващи Поддържан резерват Сребърна”. Повече информация за птиците в резервата може да бъде намерена на интернет страницата на адрес: www.srebarnalake.com; •Участници: ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра в две възрастови групи: - първа група 7-14 години; - втора група: 14 - 16 години; - трета група: 17 - 19 години. •Желаещите да участват в конкурса могат да изпращат творбите си адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да се придружени с информация за автора-възраст, учебно заведение, телефон за контакт и пощенски адрес. •Краен срок за изпращане на творбите: 22 май 2014 г. •Обявяване на резултатите: 29 май 2014 г. •Жури: Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе и г-жа Християна Стомонякова – регионален координатор на Българското дружество за защита на птиците за град Русе. •Критерии за оценка: творбите трябва да представят водоплаващи видове птици, да бъдат оригинални, ще се оцянява сложността на изпълнение и проявената креативност. •Най-добрите творби ще бъдат представени в изложба по време на честванията на годишнината от природозащитните дейности в ПР „Сребърна”. •За допълнителни въпроси можете да се обръщате към Рени Петрова-гл. експерт по „Връзки с обществеността” на телефони: 082/ 820 772 или 0889 417 082. Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

Продължава...

С реализацията на дейностите по проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ще бъде изготвен План за управление на Резерват „Бели Лом”

  • Прочетена: 970 пъти

С реализацията на предвидените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ще бъдат изготвени Планове за управление на резерват „Бели Лом” и на ЗМ „Ломия”.

Това стана ясно на провелата се работна среща в община Разград на 29 май 2014 г. за обсъждане на превантивните мерки през пожароопасния сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост, какъвто е резерватът с представители на местни органи и институции. Г-жа Светлана Иванова в качеството си на ръководител на проекта представи четирите основни дейности: поддържащи и възстановителни, рехабилитация на посетителската инфраструктура и капитално строителство, интерпретация и образователни програми, планиране и оптимизация на управлението и мерки за публичност. Голяма част от дейностите по проекта са насочени към поддържан резерват „Сребърна”, тъй като статутът на защитената територия го позволява. Те са свързани с почистване на захранващия канал от растителност, изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата – проучване на терена и проектиране, изграждане на системата, закупуване на мобилна лаборатория и др. За резерват „Бели Лом” се предвижда също поставяне на табели за обозначаване на двете еко-пътеки и дървени пейки, маси и кошчета за посетителите. Предвидено е да бъдат изготвени материали за резервата като част от образователните пакети за три възрастови групи. Повече информация за реализацията проекта и резерват „Бели Лом” може да бъде намерена на самостоятелната интернет страница на адрес: www.srebarnalake.com. Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) се изпълнява от РИОСВ-Русе и е одобрен със заповед № РД-520/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите. Стойността на одобрена та безвъзмездна финансова помощ е 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26). Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Продължава...

Предстоят срещи във връзка с началото на пожароопасния сезон в защитените територии - изключителна държавна собственост

  • Прочетена: 786 пъти
Експерти на РИОСВ-Русе ще проведат работни срещи в Областна администрация Силистра на 24 април от 11 ч., в Община Разград на 29 април 11 ч. и на 30 април от 10.30 ч. в Община Ветово с представители на общините и отговорните институции за осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост. За територията, контролирана от РИОСВ-Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна” (област Силистра) и Резерват „Бели Лом” (области Русе и Разград). Срещите се провеждат в изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите РД-266/01.04.2014 г., с която периодът 1 април – 31 октомври 2014 г. е обявен за пожароопасен. Целта е предварителна подготовка за предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешното им гасене. РИОСВ-Русе подготвя писма до съответните общини, чийто землища попадат в защитените територии да осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии, да спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари. Кметовете на населените места следва да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.
Продължава...

Наблюдавани са новоизлюпени пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 2073 пъти
При ежендневните наблюдения охраната на Поддържан резерват „Сребръна” е забелязала новоизлюпени пеликанчета на наколните платформи. Птиците са спокойни и обгрижват малките. Засега е трудно да се определи броят на новоизлюпените. В края на февруари на четирите наколни платформи долетяха около 120 къдроглави пеликана, които формираха между 60-70 двойки. Гнезновият период преминава спокойно. Нивото на водата в езерото е 230 см.
Продължава...

С изпълнението на ремонтните дейности, Природонаучният музей в с. Сребърна ще се превърне в модерен информационно-образователен център

  • Прочетена: 1074 пъти
На 10 април 2014 г., на публична церемония в с. Сребърна, в присъствието на представители на държавната и местната власт, журналисти и други заинтересовани лица бе даден старта на строително-ремонтните дейности на Природонаучния музей и административната сграда към резервата. Те са част от реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, изпълняван от РИОСВ-Русе и одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. С изпълнението на строително-ремонтните дейности, Природонаучният музей в с. Сребърна ще се превърне в съвременен посетителки и информационно-образователен център. Предвижда се ремонт на покривните полета, топлоизолация, осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, благоустрояване на района, оборудване на библиотеката и залата за посетители. В административната сграда на резервата ще бъде извършена реконструкция на помещения и обособяване на „Център за управление”, в който ще се помещава техниката за осигуряване на непрекъснато наблюдение на биосферния резерват. Стойността на строително-ремонтните дейности е 617 719.47 лв. без ДДС. Очаква се те да приключат в края на месец май 2014 г. Превръщането на музея в съвременен информационно-образователен център е дейност, която е предвидена в Плана за управление на ПР „Сребърна” и в Плана за действие за къдроглавия пеликан. Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) се изпълнява от РИОСВ-Русе от юли 2012 г. Със заповед № РД-521/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26). Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Проектът предвижда четири основни групи дейности: поддържащи и възстановителни, рехабилитация на туристическата инфраструктура и капитално строителство, изработване на информационно-образователни пакети и разработване/актуализация на планове за управление на двата резервата и прилежащите им защитени територии-бивши буферни зони.
Продължава...

Закупена е безмоторна лодка за нуждите на Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 2031 пъти

Закупена е нова, оборудвана лодка за извършване на регулярен мониторинг на територията на поддържан резерват „Сребърна”. Това е част от изпълнението на заложените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом” по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”. Проектът се финансира по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, одобрен със Заповед № РД-521/12.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Новата 4-6 местна лодка ще бъде използвана от охраната на резервата. Тя е безмоторна, за да не се допуска безпокоене на обитателите на резервата.

Продължава...

Приключи дейността по премахване на самораслата растителност по провопожарния път в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 1902 пъти

            Приключи първият етап от почистването от дървесна и храстова издънкова (саморасла) растителност на сервитутите на източния противопожарен път към ПР „Сребърна” в посока от северния шлюз към южния шлюз и след него с дължина 3 км и по западния път: отсечката след местността „Тодоранка” до носа на хълма „Коджабаир” с дължина 2 км.

            Това са част от дейностите, предвидени за 2013 г., в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом” по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, одобрен за финансиране със Заповед № РД-521/12.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Комисията, представена от част екипа за управление и изпълнителя  прие изпълнението на работата през първия етап. Същата отговаря по количество и качество, включително e извършено транспортиране на растителните отпадъци съгласно техническата спецификация и офертата към договора.

            Почистване от саморасла растителност е предвидено като дейност и през настоящата година, като участъците и дължината им ще бъде 5 км.

Продължава...

Успешно приключи проекта за залесяване с местни видове в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 2165 пъти

Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе приключи успешно изпълнението на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове (ИВ) и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в ПР „Сребърна”.

Проектът се реализира по Процедура № BG161PO0005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и възлиза на стойност 1 364 165 лева.

Засадени са 31 048 бр. фиданки от видовете бяла върба, бяла топола, ясен, бряст и дъб, на обща площ 303 декара, извършени са ремонтни дейности на двете хидротехнически съоръжения (шлюзове) на територията на резервата и почистване от  дървета, храсти и отпадъци по протежение на канала около тях.

В рамките на проекта са изготвени и отпечатани Ръководство за успешна борба с инвазивните видове и  методика и ръководство за възстановяване и управление на местообитание с код 91ЕО*. 

            Дейностите по проекта са регламентирани в действащия План за управление на ПР Сребърна” (проект 1.2.2.): Подмяна на хибридната топола от резервата”. Предвидена е смяна на хибридната топола, чер бор, миризлива върба, гледичия и акация (салкъм) с местна (автохтонна) дървесна и храстова растителност.

Хибридната топола е залесявана масово пред миналия век като бързорастящ стопански дървесен вид на мястото на изсечените естествени крайречни гори.

Премахването на хибридната топола в северната част на резервата е извършено през 2006-2007 г. При проведени задълбочени теренни проучвания от специалисти през пролетта на 2011 г. е установено наличието на следните неместни (алохтонни) дървесни видове на територията на резервата: ясенолистен явор, пенсилвански ясен, айланд (див орех), акация, гледичия и аморфа.

В рамките на проекта е извършено опръстеняване и пречупване единствено на дървета от видовете пенсилвански ясен и ясенолистен явор. Дървета от видовете: аморфа, айлант, акация и гледичия реално няма да се премахват от терена, т.к. същите не представляват заплаха за местообитание 91 Е0* Алувиални гори с Alnusglutinosa (черна елша) и Fraxinusexcelsior (планински ясен), подтип В”.

Всички горскостопански дейности в ПР Сребърна” са извършени от квалифицирани специалисти и обучен персонал.

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.