Остров Чайка (НАТУРА 2000, код 0000534, област Силистра) – попада в землището на с. Айдемир, община Силистра, област Силистра, с обща площ 245,68 ха.

Ще се опазват: Алувиалнигорис Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae), Мизийскигориотсребролистналипа, Рекискалнибреговес Chenopodion rubri и Bidention p.p., Естествениеутрофниезерасрастителностоттипа  Magnopotamion или HydrocharitionОлиготрофнидомезотрофнистоящиводис растителностот Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, Белоокапотапница, Черночеласврачка, Нощначапла, Вечернаветрушка, Малъккресливорел, Бялалопатарка и др.

Продължава...

Пожарево – Гарван(НАТУРА 2000, код 0000530, област Силистра) – попада в землищата на с. Долно Ряхово, с. Зафирово, с. Коларово и с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра; с. Гарван и с. Попина, община Ситово, област Силистра; с. Дунавец, с. Пожарево и гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра, с обща площ 5886,27 ха.

Защитената зона ще опазва:Алувиалнигорис Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae), Мизийскигориотсребролистналипа, Рекискалнибреговес Chenopodion rubri и Bidention p.p., Естествениеутрофниезерасрастителностот типа  Magnopotamion или Hydrocharition, Олиготрофнидомезотрофнистоящиводисрастителностот Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, Белоокапотапница, Черночеласврачка, Нощначапла, Вечернаветрушка, Малъккресливорел, Бялалопатарка и др.

Продължава...

Ломовете (НАТУРА 2000, код 0000608, области Русе, Разград и Търговище) – попада в землищата на с. Дряновец, с. Осенец и с. Раковски, община Разград, област Разград; с. Езерче, с. Костанденец и гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград; гр. Ветово, с. Писанец и гр. Сеново, община Ветово, област Разград; с. Къцелово, с. Острица, с. Пепелина, с. Чилнов и с. Широково, община Две могили, област Разград; с. Божичен, с. Иваново, с. Кошов, с. Красен, с. Нисово, с. Табачка, с. Червен, с. Щръклево, с. Церовец и с. Сваленик, община Иваново, област Русе; с. Басарбово, Долапите, Средна кула и гр. Русе, община Русе, област Русе; с. Горско Абланово и с. Гърчиново, община Опака, област Търговище; с. Захари Стоянов, община Попово, област Търговище, с обща площ 32 488,93 ха.

Ще се опазват: Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p., Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, Субпанонски степни тревни съобщества, Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion), Неблагоустроени пещери, Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), Панонски гори с Quercus pubescens, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Полуестествени сухи тревни и храстови видове, Низинни сенокосни ливади, Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, Мизийски гори от сребролистна липа, Балкано-панонски церово-горунови гори, Малък орел, Белобуза рибарка, Малкабялачапла, Kръстат (царски) орел, Oрел рибар и др.

Продължава...

Боблата (НАТУРА 2000, код 0000180, област Силистра) – попада в землищата на с. Старо село, гр. Тутракан и с. Шуменци, община Тутракан, област Силистра, с обща площ 3216,87 ха.

Защитената ще опазва: Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Мизийски гори от сребролистна липа, Панонски гори с Quercus pubescens, Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus.

Продължава...

Суха река (НАТУРА 2000, код 0000107, области Добрич, Варна и Силистра) – разположена е вземлищата на с. Водица, с. Радево, с. Крумово, с. Засмяно, с. Аксаково, с. Изворско, с. Въглен, с. Новаково, с. Зорница , с. Любен Каравелово и с. Ботево, община Аксаково, област Варна; гр. Добрич, община Добрич, област Добрич; с. Дряновец, с. Миладиновци, с. Врачанци, с. Ново Ботево, с. Лясково, с. Козлодуйци, с. Камен, с. Житница, с. Полковник Иваново, с. Воднянци, с. Карапелит, с. Подслону, с. Божурово, с. Гешаново, с. Ловчанци, с. Фелдфебел Денково, с. Медово, с. Росеново, с. Стожер, с. Тянево, с. Одринци, с. Алцек, с. Орлова могила, с. Черна, с. Смолница, с. Самуилово, с. Хитово, с. Опанец, с. Долина, с. Орлова Могила, с. Ветрина, с. Кръгулево, с. Пчелник, с. Драганово, с. Златия и с. Владимирово, община Добрич-селска, област Добрич; с. Добрин, с. Ефрейтор Бакалово, с. Северняк, с. Полковник Дяково, с. Зимница, с. Александрия, с. Бистрец, с. Капитан Димитрово, с. Лозенец, с. Огняново, с. Северци, с. Коритен, с. Телериг, с. Габер, с. Крушари, с. Абрит и с. Поручик Къркчиево, община Крушари, област Добрич; с. Коларци, с. Ангелари, с. Оногур, с. Балик и с. Брестница, община Тервел, област Добрич; с. Николаевка, с. Изгрев и с. Калиманци, община Суворово, област Варна; с. Краново, с. Голеш, с. Каменци, с. Добруджанка и с. Полковник Чолаково, община Кайнарджа, област Силистра, с обща площ 62481,26 ха.

В зоната ще се опазват: Мизийски гори от сребролистна липа, Балкано-панонски церово-горунови гори, Източни гори от космат дъб, Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества, Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Неблагоустроени пещери, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Субпанонски степни тревни съобщества, Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, Панонски гори с Quercus pubescens, Осояд, Черенщъркел, Козодой, Голямабялачапла и др.

Продължава...

Лудогорие – Боблата (НАТУРА 2000, код 0000171, области Разград и Силистра) – намира се в землищата на с. Прелез и с. Сушево, община Завет, област Разград; с. Бисерци, с. Задруга, гр. Кубрат, с. Мъдрево, с. Събин, с. Севар и с. Тертер, община Кубрат, област Разград; с. Осен и с. Стефан Караджа, община Главиница, област Силистра; с. Белица, с. Бреница, с. Варненци, с. Нова Черна, с. Преславци, с. Старо село, с. Сяново и с. Шуменци, община Тутракан, област Силистра, с площ 4838,03 ха. Зоната ще опазва:Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, Качулатачучулига, Ръждив aнгъч, Орко, Белоопашат мишелов и др.

Продължава...

Лудогорие – Сребърна (НАТУРА 2000, код 0000169, област Силистра) – намира се в землищата на гр. Алфатар, община Алфатар, област Силистра; с. Айдемир, с. Бабук, с. Брадвари, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Сребърна, с. Сърпово и с. Ценович, община Силистра, област Силистра; гр. Ситово, с. Слатина и с. Ястреб, община Ситово, област Силистра, с обща площ 5223, 80 ха.

Предмет на опазаване ще са: Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Ръждив aнгъч, Синявица, Полскабъбрица, Градинскаовесарка, Тръстиковблатар и др.

Продължава...

Лудогорие (НАТУРА 2000, код 0000168, области Русе, Разград и Силистра) – попада вземлищата на с. Брестовене, Веселец, гр. Завет, с. Иван Шишманово, с. Острово и с. Прелез, община Завет, област Разград; с. Вазово, с. Голям поровец, С. Драгомъж, гр. Исперих, с. Йонково, с. Лудогорци, с. Малък Поровец, с. Райнино, с. Свещари и с. Старо село, община Исперих, област Разград; с. Беловец, с. Дряново, гр. Кубрат, с. Медовене, с. Сеслав, с. Равно и с. Каменово, община Кубрат, област Разград; с. Дянково, с. Побит камък, с. Черковна, с. Топчий и с. Ясеновец, община Разград, област Русе; с. Голям извор, община Самуил, област Разград; гр. Глоджево и с. Смирненски, община Ветово, област Русе; с. Кошарна, с. Малко Враново, с. Стамболово и с. Черешово, община Сливо поле, област Русе; с. Тетово, община Русе, област Русе; гр. Алфатар и с. Цар Асен, община Алфатар, област Силистра; с. Бащино, с. Вълкан, гр. Главиница, с. Царица, с. Звенимир, с. Зебил, с. Листец, с. Ножарево, с. Осен, с. Падина, с. Подлез и с. Стефан Караджа, община Главиница, област Силистра; с. Боил, с. Водно, с. Вокил, с. Долец, с. Златоклас, с. Овен, с. Поройно, с. Правда, с. Руйно, с. Черковна, с. Черник, с. Чернолик и с. Яребица, община Дулово, област Силистра; с. Бабук, с. Брадвари, с. Казимир и с. Професор Иширково, общино Силистра, област Силистра; с. Босна, с. Добротица и с. Ирник, община Ситово, област Силистра, с обща площ 59 447,46 ха.

Ще се обяви с цел опазването на следните местообитания: Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia (*важни местообитания на орхидеи), Балкано-панонски церово-горунови гори, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum и видовете Малък креслив орел, Бухал, Горска чучулига, Белоопашатмишелов, Черночеласврачка, Ястребогушо коприварче и др.

Продължава...

Божкова дупка(НАТУРА 2000, код 0000605, област Русе) намира се вземлището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе,с обща площ 1 ха.

Защитената зона ще опазва  местообитанията на: Неблагоустроени пещери и видовете - Южен подковонос, Голям подковонос, Maлък подковонос, Дългокрил прилеп, Дългопръст нощник, Трицветен нощник и Дългоух нощник.

Продължава...

Мартен – Ряхово (НАТУРА 2000, код 0000529, области Русе) – попада в землищата на селата Мартен и Сандрово, община Русе, област Русе; с. Ряхово и с. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, с обща площ 1172,74 ха.

Предмет на опазване са: Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) типа  Magnopotamion или HydrocharitionBidention p.p., Естествени еутрофни езера, Реки скални брегове с Chenopodion rubri иВидра, Червенокоремнабумка и Обикновенаблатнакостенурка.

Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.