Настъпи оживление в пеликановата колония в резервата Сребърна

  • Прочетена: 1363 пъти
В колонията на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) в Поддържан резерват „Сребърна“  през последните три дни броят на птиците постепено се увеличава.  На наколната платформа до момента са се настанили 20 птици от защитения вид, а около нея на окосената тръстика има още 15.  Пеликаните старателно подготвят гнездата си като оформят ямки за гнезедене с помощта на тръстикови стебла. Очаква се…
Продължава...

Открити са конкурсните процедури в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.“

  • Прочетена: 1307 пъти
За поредна година Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)  обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. В него могат да се включат общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени детски…
Продължава...

Многобройни ята от зеленоглави патици са наблюдавани по време на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

  • Прочетена: 1060 пъти
Зеленоглавата патица е от водолюбивите птици с най-висока численост, наблюдавана по време на 40-тото издание на Среднозимното преброяване за територията на РИОСВ-Русе, проведено на 16-17 януари тази година. В мониторинга участие взеха експерти по биологично разнообразие, представител на Българското дружество за защита на птиците – Шумен и доброволци. Среднозимното преброяване се осъществи на предварително определени погледни точки по поречието на…
Продължава...

РИОСВ-Русе обяви конкурс за проект на пъзел по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

  • Прочетена: 1568 пъти
Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони - 2 февруари, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“. Конкурсът е предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс и провокира младите хора, да се информират за  ролята на…
Продължава...

Езерото Сребърна замръзна

  • Прочетена: 1561 пъти
Езерото в Поддържан резерват „Сребърна“  замръзна, вследствие на ниските температури през последните няколко дни. Дебелината на леда е около 10 см. Само в центъра на голямото водно огледало има незамръзнало петно, на което се наблюдават струпвания на постояно пребиваващите в резервата видове - водни кокошки, зеленоглави патици и корморани.  В момента  на територията на ПР „Сребърна“ има  многобройно ято от…
Продължава...

В срок до 20 януари 2016 година билкозаготвителите трябва да представят годишни отчети

  • Прочетена: 1388 пъти
До 20 януари на 2016 година лицата, които осъществяват  билкозаготвителна дейност, следва да предадат отчети в съответните регионални инспекции  за предходната година. Отчетите могат да се подадат и  в свободна форма. Те следва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества в складовете лечебни растения, както и данни за техния произход съгласно издадените позволителни документи  от съответните общини…
Продължава...

Извършени са поддържащи дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 1517 пъти
 През предходната седмица са извършени поддържащи дейности на територията на  ПР „Сребърна“. Окосена е тръстиката около колонията на къдроглавия пеликан. С нея са постлани наколните платформи и местата, на които птиците оформят гнездата си. Тази дейност се извършва всяка година и улеснява птиците при подготовката им за гнездовия период, като им дава  възможност за по-лесно кацане и излитане от гнездовата…
Продължава...

Утвърдени са плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“

  • Прочетена: 572 пъти
Със заповед на министъра на околната среда и водите са утвърдени Плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“. Те са разработени в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, изпълняван от РИОСВ-Русе.   Планът за управление на резерервата е първият…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.