Наложена е принудителна административна мярка за възстановяване на естественото състояние на пасища в землището на град Алфатар

  • Прочетена: 653 пъти
Със заповед на директора на РИОСВ – Русе е наложена принудителна административна мярка на две физически лица от Алфатар, за възстановяване на естественото състояние на общински пасища, попадащи в границите на Защитената зона „Хърсовска река“ от НАТУРА 2000 по Директивата за птиците. Лицата са засели терените самоволно със земеделски култури в три поземлени имота. Нарушението е констатирано при контролна проверка…
Продължава...

Нова атракция в Природонаучния музей на с. Сребърна

  • Прочетена: 1643 пъти
От 22 юли 2015 г., Природонаучният музей в с. Сребръта Ви очаква с нова атракция – изложба детски рисунки под наслов „Сребърна в детските сърца”,  състояща се от 31  уникални творби на участници в Международния екофорум – „Сребърна 2015 г.“. Изложбената зала ще  бъде периодично обновявана. Част от нея е и макет на резарвата, чийто автори са отличени с награда …
Продължава...

Проведена е работна среща с местното население за представяне на дейността по почистването на канала, свързващ езерото Сребърна с река Дунав

  • Прочетена: 903 пъти
На 14 юли 2015 г., в Природонаучния музей в с. Сребърна се проведе работна среща с преставители на РИОСВ-Русе, институции от гр. Силистра и местното население за представяне на дейностите, свързани с почистване на канала от наноси и саморасла растителност. Това е една от последните основни дейности в частта  „Поддържащи и възстановителни дейности“  на  проект „Дейности по устойчиво управление на…
Продължава...

Отменени са ограниченията за посещения и риболов в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 1863 пъти
Директорът на РИОСВ-Русе отмени ограниченията, свързани с ползване на посетителската инфраструктура и извършването на спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. Това стана възможно след заповедта на Българската агенция по безопасност на храните за отмяна на защитните мерки по отношение на констатираните случаи на инфлуенца по птиците в резервата, от която пострадаха 42 възрастни къдроглави пеликана. Любителите на спортния…
Продължава...

РИОСВ-Русе отбеляза Световния ден на околната среда 5 юни с деца от Ресурсния център в гр. Русе

  • Прочетена: 1585 пъти
Със съвместна инициатива между РИОСВ-Русе и Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - гр. Русе бе отбелязан Световния ден на околната среда -5 юни. Децата имаха възможност да се запознаят с филм за Поддържан резерват „Сребърна” и З D макета, представящ звуците и местообитанията на  птиците, обитаващи защитената територия. По-късно…
Продължава...

Обявявен е конкурс за младши експерт в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 2014 пъти
Регионална инспекция по околната среда и водите- Русе обявяви конкурс за младши експерт с място на работа в ПР „Сребърна”. Минимални изисквания: -  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител; - образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър, придобито образование по специалност: биология или горско стопанство -  професионален опит – не…
Продължава...

Обявен е национален конкурс по повод 70-тата годишнина от създаването на ЮНЕСКО

  • Прочетена: 1749 пъти
По повод  70-тата годишнина от създаването на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО /16 ноември 1945 г./е обявен Национален младежки конкурс „Културното и природното наследство на България – да помислим днес за нашето утре”. Организатори са Дипломатическият институт при Министъра на външните работи със съдействието на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, Министерството на…
Продължава...

Актуализирани са схемите за оповестяване при пожар в Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”

  • Прочетена: 1328 пъти
В резултат на проведените срещи в началото на април във връзка със заповедта на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон в защитените територии, представляващи изключителна държавна собственост, са актуализирани *схемите за оповестяване при пожар. За територията на РИОСВ – Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна”и Резерват „Бели Лом”. Схемите за оповестяване представляват алгоритъм за действие…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.