РИОСВ-Русе обяви конкурс за проект на пъзел по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

  • Прочетена: 1295 пъти
Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони - 2 февруари, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурс за изработване на проект на пъзел на тема: „Влажните зони – прехрана, развлечение и биоразнообразие“. Конкурсът е предназначен за ученици от начален, основен и гимназиален курс и провокира младите хора, да се информират за  ролята на…
Продължава...

Езерото Сребърна замръзна

  • Прочетена: 1304 пъти
Езерото в Поддържан резерват „Сребърна“  замръзна, вследствие на ниските температури през последните няколко дни. Дебелината на леда е около 10 см. Само в центъра на голямото водно огледало има незамръзнало петно, на което се наблюдават струпвания на постояно пребиваващите в резервата видове - водни кокошки, зеленоглави патици и корморани.  В момента  на територията на ПР „Сребърна“ има  многобройно ято от…
Продължава...

В срок до 20 януари 2016 година билкозаготвителите трябва да представят годишни отчети

  • Прочетена: 1170 пъти
До 20 януари на 2016 година лицата, които осъществяват  билкозаготвителна дейност, следва да предадат отчети в съответните регионални инспекции  за предходната година. Отчетите могат да се подадат и  в свободна форма. Те следва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества в складовете лечебни растения, както и данни за техния произход съгласно издадените позволителни документи  от съответните общини…
Продължава...

Извършени са поддържащи дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 1279 пъти
 През предходната седмица са извършени поддържащи дейности на територията на  ПР „Сребърна“. Окосена е тръстиката около колонията на къдроглавия пеликан. С нея са постлани наколните платформи и местата, на които птиците оформят гнездата си. Тази дейност се извършва всяка година и улеснява птиците при подготовката им за гнездовия период, като им дава  възможност за по-лесно кацане и излитане от гнездовата…
Продължава...

Утвърдени са плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“

  • Прочетена: 419 пъти
Със заповед на министъра на околната среда и водите са утвърдени Плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“. Те са разработени в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, изпълняван от РИОСВ-Русе.   Планът за управление на резерервата е първият…
Продължава...

Успешно приключва проектът на РИОСВ-Русе „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

  • Прочетена: 369 пъти
Всички заложени цели по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, изпълняван от РИОСВ-Русе са реализирани успешно. Резултатите бяха представени днес на пресконференция в Силистра пред представители на местната власт, държавни институции и медии от ръководителя на проекта Светлана Иванова. Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални…
Продължава...

Осъвременена и допълнена е „Червена книга на Република България”

  • Прочетена: 1466 пъти
Осъвременена и допълнена  е  „Червена книга на Република България”. В подготовката на съвременното издание се включиха учени от институтите на БАН (ботаници, зоолози, миколози и еколози), специалисти от Софийския и Пловдивския университет, ВЛТУ, природозащитници от БДЗП, „Зелени Балкани”, „Природен фонд” и други неправителствени природозащитни дружества и организации. В новото издание степента на застрашеност на видовете е определена, съгласно новите критерии…
Продължава...

Наложена е принудителна административна мярка за възстановяване на естественото състояние на пасища в землището на град Алфатар

  • Прочетена: 579 пъти
Със заповед на директора на РИОСВ – Русе е наложена принудителна административна мярка на две физически лица от Алфатар, за възстановяване на естественото състояние на общински пасища, попадащи в границите на Защитената зона „Хърсовска река“ от НАТУРА 2000 по Директивата за птиците. Лицата са засели терените самоволно със земеделски култури в три поземлени имота. Нарушението е констатирано при контролна проверка…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.