Противопожарните пътища в резервата Сребърна са почистени

  • Прочетена: 734 пъти
Успешно приключиха дейностите за почистване на противопожарните пътища и осигуряване проводимостта на канавките на територията на ПР „Сребърна“. Комисия от експерти провери извършените дейности. На терен е установено, че е отстранена самоизраслата растителност от двете страни на източния и западния противопожарни пътища в разстояние на 1500 м. Премахната е растителността в отводнителните канали (канавките) и са почистени от наносни пръст,…
Продължава...

Утвърдени са плановете за управление на резервата Сребърна и местността „Пеликаните“

  • Прочетена: 725 пъти
Със заповеди на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева са утвърдени актуализираният план за управление на Поддържан резерват „Сребърна“ и планът на Защитена местност „Пеликаните“ (бивша буферна зона). Новите планове са разработени от екип специалисти на обединение „Сребърна – Бели Лом”, в изпълнение на проект, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013”. Заложените дейности в плановете ще се изпълняват…
Продължава...

РИОСВ-Русе връчи два акта на бракониери в Сребърна

  • Прочетена: 775 пъти
РИОСВ-Русе връчи два акта за установяване на административно нарушение на физически лица за нарушение на Закона за защитените територии в Поддържан резерват „Сребърна“. Нарушителите,жители на  с. Айдемир,  са извършвали стопански риболов в резервата с плавателен съд и мрежи в ранните часове на 26 октомври 2016 година. Нарушението е  установено от служители на отдел „Рибовъдство и контрол- Централен Дунав“ при Агенцията…
Продължава...

Борбата с инвазивните видове е приоритет в Плана за управление на резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 719 пъти
Борбата с инвазивните растителни и животински видове е една от важните дейности, заложени в новия План за управление на Поддържания резерват „Сребърна“. Наред с поддържането на нормален хидрологичен режим, поддържащи и възстановителни дейности в пеликанската колония за осигурявяне на нормалното функциониране на екосистемите, опазването на резервата от чужди видове е приоритет в новия план през следващите 10 години. Съгласно оценката…
Продължава...

Борбата с инвазивните видове е приоритет в Плана за управление на резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 727 пъти
Борбата с инвазивните растителни и животински видове е една от важните дейности, заложени в новия План за управление на Поддържания резерват „Сребърна“. Наред с поддържането на нормален хидрологичен режим, поддържащи и възстановителни дейности в пеликанската колония за осигурявяне на нормалното функциониране на екосистемите, опазването на резервата от чужди видове е приоритет в новия план през следващите 10 години. Съгласно оценката…
Продължава...

Предстои обучителен семинар по програма LIFE в Русе

  • Прочетена: 891 пъти
На 29 август 2016 г. (понеделник) от 11,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. „Придунавски” № 20, Информационен център,ще се проведе семинар във връзка с текущия прием на проектни предложения по програма LIFE. Бенефициенти по програмата могат да бъдат всички юридически лица. РИОСВ-Русе изпрати покани до общини, институции и фирми, които могат да кандидатстват с проекти. Работната среща…
Продължава...

Пеликаните отлитат от Сребърна с поколение

  • Прочетена: 1012 пъти
Къдроглавите пеликани отлетяха от гнездавата колония в Поддържания резерват „Сребърна“ заедно смалките. В момента се наблюдават около 10 двойки, загнездили по-късно. Те облитат съседни водоеми – сигурен признак, че се подготвят да напуснат гнездата си заедно с младите. През гнездовия период  тази година 70 възрастни двойки се сдобиха с около 100 млади пеликана. Благоприятните метеорологични условия са причина за по-ранното пристигане…
Продължава...

Уточнени са границите на зоните за бъдещото сертифициране на биосферен резерват „Сребърна“

  • Прочетена: 806 пъти
На работна среща, проведена вчера в Община Силистра са уточнени границите на зоните относно бъдещата сертификация на Биосферен резерват „Сребърна“ съгласно стратегиите от Севиля за развитие на биосферните резервати на ЮНЕСКО. Според тези изисквания това са „сърцевинна“ в която попада територията на настоящия Поддържан резерват „Сребърна“, „буферна зона“ – обхващаща границите на Защитена зона от НАТУРА 2000  BG 000241 „Сребърна“…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.