Експертна система отчита водните нива на хидротехническите съоръжения в Поддържан резерват „Сребърна”

  • Прочетена: 1252 пъти
Извършени са доставка и монтаж на техническо оборудване за „Експертна система” за отчитане на водните нива и температурата при северен и южен шлюз на Поддържан резерват „Сребърна”. Системата е предназначена да подпомага мониторинга и управлението на водния режим. Тя също има за цел да „алармира” при отчетени критично ниски нива на водата в езерото. Събраните данни от монтираните нивомери, термометри…
Продължава...

Природонаучният музей в с. Сребърна ще посреща обновен любителите-орнитолози

  • Прочетена: 1526 пъти
Приключиха строително-ремонтните работи в Природонаучния музей в с. Сребърна и административната сграда към резервата. В комфортна обстановка и чрез изцяло преаражирани витрини природолюбителите ще се запознават с уникалното биологичното разнообразие на Поддържан резерват „Сребърна”. Изпълнението на ремонтните работи са част от реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по…
Продължава...

Обновена е посетителската инфраструктура по източния и западния противопожарен път на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 1777 пъти
Извършена е рехабилитация на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура съгласно Плана за управление на ПР „Сребърна” в Защитена местност „Пеликаните”. Това покрива територията на двата противопожарни пътя – източният от местността „Фазанарията” до южния шлюз и западният от Природонаучния музей до местността „Коджабаир”. Ремонтирани са съществуващите беседки, пейки и маси. Изцяло са възстановени двете наблюдателни кули, парапетите, мостчетата, кошчетата…
Продължава...

3 D макети ще показват местообитанията на защитени видове в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 1903 пъти
Два 3 D макета ще показват характерните особености на Поддържан резерват „Сребърна” – местообитания, гнездовите колонии на къдроглавия пеликан, немия лебед, корморани и чапли, движението на водните маси, връзката на езерото с река Дунав и др., информация и звуци на обитателите защитената територия. Макетите са в хоризонтален мащаб 1:6300 с размери 790 х 940 мм. Единият макет е  предоставен на…
Продължава...

Доставено е оборудване и консумативи за мини-лаборатория в ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 1814 пъти
В изпълнение на „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96), финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в поддържан резерват „Сребърна” са доставени техническото оборудване и консумативите за обособяване на мини-лаборатория. Тя е част от поръчката за изграждане на експертна система…
Продължава...

Започват дейностите по рехабилитация и изграждане на туристическата инфраструктура в ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом”

  • Прочетена: 1352 пъти
На 13 юни 2014 г. с публична церемония се даде началото на дейностите по рехабилитация и възстановяване на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура в Поддържан резерват „Сребърна” и изграждане на тази в Резерват „Бели Лом”. Едновременно с това ще започне изграждане на понтонен кей/лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” в езерото Сребърна и ремонт/отстраняване на пропадания, прочистване на канавки…
Продължава...

РИОСВ-Русе отправи покана към институции за номиниране на граждани с принос към популяризиране на ПР „Сребърна”

  • Прочетена: 1070 пъти
РИОСВ-Русе отправи покана към институции от Област Силистра да номинират личности в пет категории, които чрез дейността си са  допринесли за популяризирането на Поддържан резерват „Сребърна”. Допитването е в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по процедура №BG161PO0005/11/3/3.2/05/26, по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”…
Продължава...

Класирани са приложните творби в конкурса на РИОСВ-Русе за Деня на биоразнообразието

  • Прочетена: 1600 пъти
Комисия в състав експерти-биолози на РИОСВ-Русе и гост-оценители класираха постъпилите 28 приложни творби за конкурса, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май. Обект на конкурса са водоплаващите птици, обитаващи Поддържан резерват „Сребърна”. Сред тях има макети на най-популярните видове - къдроглав пеликан, белоока потапница, ням лебед и др. Победители в индивидуалните участия са възпитаници на учебни заведения в…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.