Logo
Печат на тази страница

Противопожарните пътища в резервата Сребърна са почистени

Успешно приключиха дейностите за почистване на противопожарните пътища и осигуряване проводимостта на канавките на територията на ПР „Сребърна“. Комисия от експерти провери извършените дейности. На терен е установено, че е отстранена самоизраслата растителност от двете страни на източния и западния противопожарни пътища в разстояние на 1500 м. Премахната е растителността в отводнителните канали (канавките) и са почистени от наносни пръст, листа и клони. Отстранената растителност е изнесена от сервитутите на пътищата. Осигурена е добра видимост и проходимост на противопожарните пътища. Извършените дейности са от изключителна важност за осигуряване проходимостта на специализираните автомобили в случай на пожар в защитената територия. В заключителен етап са поддържащите дейности и в колонията на къдроглавия пеликан в резервата. Почистени са около 3 дка стара тръстика, за да се осигури безпрепятственото изграждане на гнездата на защитените птици. Изгражда се и нова наколна платформа. Извършените дейности са част от изпълнението на актуализирания план за управление на ПР „Сребърна“.

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio