Logo
Печат на тази страница

Експертна система отчита водните нива на хидротехническите съоръжения в Поддържан резерват „Сребърна”

Извършени са доставка и монтаж на техническо оборудване за „Експертна система” за отчитане на водните нива и температурата при северен и южен шлюз на Поддържан резерват „Сребърна”. Системата е предназначена да подпомага мониторинга и управлението на водния режим. Тя също има за цел да „алармира” при отчетени критично ниски нива на водата в езерото.

Събраните данни от монтираните нивомери, термометри и компютър се изпращат чрез специализиран софтуер към административната сграда.

Изпълнител на проекта е СИГМА” ООД - гр. Русе. Заедно с доставката на мобилна мини-лаборатория, изграждането на експертната система се реализира в изпълнение на заложените мерки „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, по приоритетна ос 3“.

Данните от системата ще бъдат достъпни за широката общественост чрез  интернет страницата на Поддържан резерват „Сребърна”: www.srabarnalake.com.

Оценете
(1 глас)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio