Logo
Печат на тази страница

Обновена е посетителската инфраструктура по източния и западния противопожарен път на ПР „Сребърна”

Извършена е рехабилитация на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура съгласно Плана за управление на ПР „Сребърна” в Защитена местност „Пеликаните”.

Това покрива територията на двата противопожарни пътя – източният от местността „Фазанарията” до южния шлюз и западният от Природонаучния музей до местността „Коджабаир”.

Ремонтирани са съществуващите беседки, пейки и маси. Изцяло са възстановени двете наблюдателни кули, парапетите, мостчетата, кошчетата за отпадъци и дървените тоалетни. Това предоставя на посетителите общо 18 места за отдих, с почистена и обезпаразитена растителност по протежение на екопътеките.

Успешно приключи дейността по ремонта на противопожарните пътища в техните сервитути в резервата чрез отстраняване на пропадания, прочистване на канавки с обща дължина 433 метра.

С тези дейности са реализирани заложените мерки в частта „Посетителска инфраструктура и капитално строителство” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г., изпълняван от РИОСВ-Русе.

За по-голямо удобство на посетителите се предвижда монтиране на информационни и указателни табели, както и поставянето на 3 бр. химически тоалетни.

Дейността, свързана с изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” се реализира към настоящия момент, тъй като се изчакваше приключването на гнездовия период на къдроглавия пеликан. 

Проектът за рехабилитация е на „Архитрав” ЕООД – гр. Русе, а изпълнението бе поверено на „Стройпроект” ООД гр. Силистра.

 

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio