Logo
Печат на тази страница

3 D макети ще показват местообитанията на защитени видове в ПР „Сребърна”

Два 3 D макета ще показват характерните особености на Поддържан резерват „Сребърна” – местообитания, гнездовите колонии на къдроглавия пеликан, немия лебед, корморани и чапли, движението на водните маси, връзката на езерото с река Дунав и др., информация и звуци на обитателите защитената територия. Макетите са в хоризонтален мащаб 1:6300 с размери 790 х 940 мм.

Единият макет е  предоставен на Община Силистра, а другият е на разположение на посетителите в Информационния център на РИОСВ-Русе.

Изработката на макетите е поверено на „Трансмедия” ООД – Русе и е част от изпълнението на заложените мерки „Интерпретация и образователни програми” на проект  „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96), одобрен по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” - част Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Приоритетна ос 3 –„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Оценете
(1 глас)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio