Logo
Печат на тази страница

„Стената”

„Стената” (НАТУРА 2000, код BG0002031, Област Силистра) – попада в землището на гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра с обща площ 797,274 дка.Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 566 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Обявява се с цел: Опазване и поддържане местообитанията на късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, обикновения пчелояд /Merops apiaster/ и синявицата /Coracias garrulus/ за постигане на техния благоприятен природозащитен статус.

Оценете
(1 глас)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio