Logo
Печат на тази страница

„Ломовете”

„Ломовете” (НАТУРА 2000, код BG0002025, Областите Русе и Разград) – попада в землищата на селата Червен, Щръклево, Иваново, Кошов, Нисово, Сваленик и Табачка - община Иваново, област Русе и село Писанец – община Ветово, област Русе с обща площ 35 210,438дка. Защитената зона е обявена със Заповед № РД – 562 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Защитената зона се създава с цел: Опазване на Черен щъркел /Ciconia nigra/, Червен ангъч /Tadorna ferruginea/, Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, и др., както и осигуряване на безопасни въздушни коридори, места за пренощуване за безпрепятствено придвижване на мигриращи грабливи птици и щъркели по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус и възстановяване на горски и ливадни местообитания.

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio