Logo
Печат на тази страница

„Суха река”

Суха река (НАТУРА 2000, код 0000107, области Добрич, Варна и Силистра) – разположена е вземлищата на с. Водица, с. Радево, с. Крумово, с. Засмяно, с. Аксаково, с. Изворско, с. Въглен, с. Новаково, с. Зорница , с. Любен Каравелово и с. Ботево, община Аксаково, област Варна; гр. Добрич, община Добрич, област Добрич; с. Дряновец, с. Миладиновци, с. Врачанци, с. Ново Ботево, с. Лясково, с. Козлодуйци, с. Камен, с. Житница, с. Полковник Иваново, с. Воднянци, с. Карапелит, с. Подслону, с. Божурово, с. Гешаново, с. Ловчанци, с. Фелдфебел Денково, с. Медово, с. Росеново, с. Стожер, с. Тянево, с. Одринци, с. Алцек, с. Орлова могила, с. Черна, с. Смолница, с. Самуилово, с. Хитово, с. Опанец, с. Долина, с. Орлова Могила, с. Ветрина, с. Кръгулево, с. Пчелник, с. Драганово, с. Златия и с. Владимирово, община Добрич-селска, област Добрич; с. Добрин, с. Ефрейтор Бакалово, с. Северняк, с. Полковник Дяково, с. Зимница, с. Александрия, с. Бистрец, с. Капитан Димитрово, с. Лозенец, с. Огняново, с. Северци, с. Коритен, с. Телериг, с. Габер, с. Крушари, с. Абрит и с. Поручик Къркчиево, община Крушари, област Добрич; с. Коларци, с. Ангелари, с. Оногур, с. Балик и с. Брестница, община Тервел, област Добрич; с. Николаевка, с. Изгрев и с. Калиманци, община Суворово, област Варна; с. Краново, с. Голеш, с. Каменци, с. Добруджанка и с. Полковник Чолаково, община Кайнарджа, област Силистра, с обща площ 62481,26 ха.

В зоната ще се опазват: Мизийски гори от сребролистна липа, Балкано-панонски церово-горунови гори, Източни гори от космат дъб, Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества, Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), Неблагоустроени пещери, Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., Субпанонски степни тревни съобщества, Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, Панонски гори с Quercus pubescens, Осояд, Черенщъркел, Козодой, Голямабялачапла и др.

Оценете
(2 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio