Logo
Печат на тази страница

„Мартен – Ряхово”

Мартен – Ряхово (НАТУРА 2000, код 0000529, области Русе) – попада в землищата на селата Мартен и Сандрово, община Русе, област Русе; с. Ряхово и с. Сливо поле, община Сливо поле, област Русе, с обща площ 1172,74 ха.

Предмет на опазване са: Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) типа  Magnopotamion или HydrocharitionBidention p.p., Естествени еутрофни езера, Реки скални брегове с Chenopodion rubri иВидра, Червенокоремнабумка и Обикновенаблатнакостенурка.

Оценете
(0 гласа)
© 2013 Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом"| Developed by MDStudio