Влажни зони на територията на РИОСВ -Русе - Страница 7

Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец”

Местоположение: село Малък Преславец, община Главиница, област Силистра.
Площ: 147,3364 ха, поземлен и горски фонд. Стопанисва се от община Главиница и Държавно горско стопанство „Тутракан”.
Заповед за обявяване: Заповед № 310/10.04.1986 г. на Комитета за опазване на природната среда за обявяване на природна забележителност блатото „Малък Преславец” с площ 38.5 ха. Заповед № РД-411 от 28.04.2004 г. на Министъра на околната среда и водите за прекатегоризиране в защитена местност „Блатото край село Малък Преславец” и увеличаване на площта до 147,3364 ха.
blato malak preslavetz

Естествено блато, превърнато в язовир, наричано още царството на водните лилии. Местообитание е неми лебеди. Подходяща за наблюдение на птици и фотосафарита.

Поддържан резерват „Сребърна”.
srebarna

Естествено крайречно еутрофно езеро с единствената в България гнездова колония на къдроглав пеликан и с изключително богат на биологично разнообразие. Подходящ за орнитологичен туризъм.

Оценете
(1 глас)
Още в тази категория: Резерват „Бели Лом” »
нагоре

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.