Влажни зони на територията на РИОСВ -Русе - Страница 6

Защитена местност „Остров Пожарево”


Местоположение: село Пожарево и село Дунавец, община Тутракан, област Силистра Площ: 71.0 ха, горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство „Тутракан”. Заповед за обявяване: Заповед № РД-260 от 17.07.1995 г. на министъра на околната среда.
ostrov pozharevo

Съхранени естествени заливни гори, с наличие на гнездови колонии на рибоядни птици. Подходящи за наблюдение на диви животни и птици, спортен риболов и водни спортове.

Защитена местност „Гарвански блата”

Местоположение: село Гарван и село Попина, община Ситово, област Силистра.
Площ: 280 ха, поземлен и горски фонд. Стопанисва се от кметствата на село Гарван и село Попина.
Заповед за обявяване: Заповед № 856 от 06.08.1985 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, прекатегоризирана със Заповед № РД-1205 от 24.09.2003 г. на министъра на околната среда и водите.
garvanski blata

Естествени блата, местообитание на водолюбиви птици.

Оценете
(1 глас)
Още в тази категория: Резерват „Бели Лом” »
нагоре

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.