Влажни зони на територията на РИОСВ -Русе - Страница 3

На контролираната от РИОСВ-Русе територия значимите влажните зони се намират по поречието на река Дунав и река Янтра .За опазване на ценните видове на флората и фауната голяма част от тях са обявени за защитени местности. Други са обявени за орнитологично важни места по програма на Международната природозащитна организация Bird Life International.

По важните значими зони са:

  • Поречието на р. Янтра;
  • Поречието на Дунав и дунавските острови;
  • Рибарници Мечка, остров Батин, Дойчов остров;
  • Островен комплекс „Алеко-Телика”;
  • Защитена местност „Калимок-Бръшлен”;
  • Защитена местност „Остров Пожарево”;
  • Защитена местност „Гарвански блата”;
  • Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец”;
  • Поддържан резерват „Сребърна”.

Влажните зони имат важно значение за живота на местното население като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, дърводобив и др. Не на последно място влажните зони предлагат добри условия за развитие на различни видове туризъм.

Поречието на р. Янтра
Yantra river

Бавно течаща равнинна река. Изкуствено коригирано течение. Има наличие на стари речни корита. Подходяща за развиване на воден туризъм.

Оценете
(1 глас)
Още в тази категория: Резерват „Бели Лом” »
нагоре

 

 

eu fond

OP okolnasreda

 

nat strategy

Изработката на тази страница е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-6-96 „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национално публично съфинансиране от Републиканския бюджет.